Är min enskilda egendom fortfarande enskild?

2017-07-05 i Bodelning
FRÅGA
Hej! Jag och min man skall skiljas och vi håller på med vår bodelning. Jag har av min pappa fått en gåva i form av en fjärdeldels bostadsrätt , som en enskild egendom. Denna såldes senare och jag fick en mängd pengar som sattes in på vår familjs konto. Så nu undrar jag vad som gäller kring detta och om det kan finnas något som gör att jag inte kan tillgodoräkna mig denna enskilda egendom.Exakta ordalydelsen i gåvobrevet gällande gåvans villkor är som följer:Gåvan skall i bröstarvinges äktenskap utgöra respektive bröstarvinges enskilda egendom. Detsamma skall gälla vad som trätt i stället för gåvan och avkastning av egendomen. Gåvan och vad som trätt i stället för den skall inte bli föremål för övertaganderätt, som bröstarvinges make gör gällande. Bröstarvinge skall dock äga rätt att genom äktenskapsförord förordna att egendomen, helt eller delvis, skall utgöra giftorättsgods.Vi har inget äktenskapsförord mellan oss. Jag vet att när jag fick denna gåva sattes den in på vår familjs konto, ingen avsikt fanns från min sida att särskilja denna gåva då. Så vad gäller nu när vi upprättar bodelning?Tacksam för snart svar.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Makars egendom regleras i äktenskapsbalken som du hittar här.

Utgångspunkten är att all en makes egendom är giftorättsgods i den mån det inte är enskild egendom (7 kap 1 §). En makes egendom kan göras till enskild på ett antal olika sätt och villkor i gåvobrev är ett sätt att göra egendom till enskild (7 kap 2 § 2 punkten). Vad som träder istället för enskild egendom (surrogat) ska också utgöra enskid egendom om inget annat föreskrivs (7 kap 2 § 6 punkten).

När du fick gåvan framgick det av gåvobrevet att andelen i bostadsrätten skulle vara enskild egendom. Även pengarna som du fick vid försäljningen av bostadsrätten skulle enligt gåvobrevet förbli din enskilda egendom. Pengarna som du fick vid försäljningen av bostadsrätten ska därmed som huvudregel vara din enskilda egendom och inte ingå i bodelningen. Det finns dock undantag i praxis från huvudregeln och det är om den enskilda egendomen sammanblandats med makarnas giftorättsgods. Den enskilda egendomen kan då förlora sina karaktär av enskild egendom.

NJA 1992 s 773:

I rättsfallet hade en make sålt akter och en fastighet som enligt äktenskapsförord var enskild egendom. Pengarna hade han satt in på familjens gemensamma konto. Domstolen uttalade att mannens pengar på kontot ansågs vara enskild egendom så länge de kunde särskiljas från övriga pengar på kontot, genom t.ex bokföring eller på annat sätt. I det aktuella fallet hölls dock inte mannens pengar särskilda från övriga pengar och därför ansågs mannens pengar ha förlorat sin karaktär av enskild egendom.

I din situation:

För att pengarna från försäljningen av bostadsrätten ska behålla sin karaktär av enskild egendom på ert gemensamma konto är det därför viktigt att du på något sätt har särskiljt dessa från era gemensamma pengar. Är det så att dina pengar inte är särskilda, eller kan särskiljas finns en risk att de anses vara sammanblandade och därmed ha förlorat sin karaktär av enskild egendom. Det ska dock anmärkas att rättsfallet handlade om egendom som var enskild p.g.a äktenskapsförord och inte gåva. Det är därför inte helt säkert hur en domstol skulle döma i din situation.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Lisa Naudot
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2841)
2021-08-04 Rätten till att överta bostad vid bodelning enligt sambolagen
2021-08-03 Hur värderas fastighet vid bodelning?
2021-08-03 Hur räknar man ut bodelningslikviden?
2021-08-01 Egendom som träder i stället för annan egendom

Alla besvarade frågor (94634)