Är min borgensförbindelse fortfarande giltig?

2021-03-16 i Fordringar
FRÅGA
Hej!2016-10-07 gick jag i borgen för ett par gällande ett hyreskontrakt, bägge två stod för hyreskontraktet. Paret skijde sig 2020 och flyttade isär, kvar i lägenheten blev den ena parten, något nytt kontrakt har aldig skrivits med parten som blev kvar i lägenheten, det har bara löpt på. Nu i samband med avflyttning kräver hyresvärden ersättning för vad han tycker är onormalt slitage i lägeneheten och kontaktar samtidigt mig som borgenär.Jag har skrivit på en borgen för två hyresgäster, hur ser lagar och regler ut för en hyresvärd?. Borde inte jag fått ett nytt kontrakt att skriva på som borgenär då förutsättningarna helt ändrats i hyreskontraktet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag förstår din fråga har du i oktober 2016 gått i borgen för två hyresgäster (på den tiden ett par) i fråga om en hyresrätt. År 2020 skilde sig paret och kvar blev den ena hyresgästen. Någon ny borgensförbindelse har aldrig skrivits med den kvarvarande parten. Nu i samband med avflyttning kräver hyresvärden ersättning för vad han tycker är onormalt slitage och har kontaktat dig som borgensman för att få betalt.

För att undvika begreppsförvirring vill jag redan inledningsvis förklara skillnaden mellan borgenär och borgensman. I din fråga skriver du att hyresvärden vänt sig till dig som borgenär. I det förevarande är du inte borgenär utan borgensman. En borgenär är den som har rätt att få betalt (i detta hyresvärden). Den som går i borgen benämns i regel borgensman. Begreppen kan vara viktiga att förstå för att nedanstående text ska vara förståelig.

Borgensförbindelsen kan vara giltig

Den vanligaste typen av borgensförbindelse är s.k. proprieborgen. Proprieborgen kännetecknas av att man ingår borgen "såsom för egen skuld". Vid proprieborgen kan borgenären välja vem den ska vända sig till för betalning. Den kan vända sig till gäldenären (den betalningsskyldige) men kan även välja att vända sig mot någon av borgensmännen. Borgenären behöver inte vänta på att gäldenären inte kan betala, det är tillräckligt att skulden är förfallen till betalning (jfr 10 kap. 8-9 § handelsbalken).

I ditt fall går det inte att ge ett helt klart svar på om borgensförbindelsen är fortsatt giltig. Det kan däremot argumenteras om att så är fallet. Du har gått i borgen dels för parten X, dels för parten Y. Parten X har flyttat ut ur lägenheten, kvar är parten Y. Det kan därmed argumenteras för att du fortfarande har en borgensförbindelse i förhållande till parten Y. Enligt min bedömning borde det för att borgensförbindelsen inte ska vara giltig framgå att förbindelsen endast gällde för makarna gemensamt. Min rekommendation om det finns någon osäkerhet är att du konsulterar en jurist som får gå igenom borgensförbindelsen och tolka hur den är skriven.

Ditt borgensåtagande kan vara preskriberat

Såväl en skuld som ett borgensåtagande kan däremot preskriberas. Preskription innebär att en borgenär (hyresvärden) förlorar rätten att kräva in en skuld. Konsumentfordringar som avser vara, tjänst eller annan nyttighet som en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet tillhandahåller för konsumentens enskilda bruk preskriberas tre år efter dess uppkomst (2 § andra stycket preskriptionslagen). Detsamma gäller för fordran mot den som har gått i borgen för betalningen av en sådan fordran. I rättsfallet NJA 2000 s. 569 fastslog Högsta domstolen att den treåriga preskriptionstiden för konsumentfordringar även gäller i hyresförhållanden till konsument.

När tre år har gått förlorar därmed hyresvärden rätt att kräva borgensmannen på eventuella skulder. Det ska dock uppmärksammas att preskription kan brytas; bryts preskriptionen börjar en ny preskriptionstid att löpa och det är i praktiken möjligt att hålla ett borgensåtagande levande hur länge som helst. Preskriptionen kan brytas t.ex. genom att du fått en skriftlig påminnelse om ditt borgensåtagande (5 § preskriptionslagen).

Enligt den information du delgett oss ingick du borgensåtagandet den 2016-10-07. Om det inte skett något preskriptionsavbrott preskriberades din borgensförbindelse den 2019-10-07. Har det däremot skett ett preskriptionsavbrott har en ny preskriptionstid börjat löpa. Om du exempelvis ett år efter borgensförbindelsen fick en påminnelse (2017-10-07) började en ny treårig frist att löpa och ny preskriptionstid skulle i sådana fall vara den 2020-10-07. Av din fråga framkommer inte om det skett något preskriptionsavbrott. Har så inte skett är ditt åtagande preskriberat.

Om inget preskriptionsavbrott skett är min rekommendation att du bestrider eventuella krav från hyresvärden med anledningen att din borgensförbindelse är preskriberad och att det därmed inte föreligger något betalningsansvar.

För det fall att du behöver hjälp att granska borgensförbindelsen eller med att bestrida eventuella betalningskrav kan en av våra jurister på Lawline juristbyrå vara behjälplig. Om så är intressant är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (829)
2021-10-18 Få tillbaka bortspelat lån
2021-10-15 Vad kan man göra när återbetalning av ett skuldebrev inte skett enligt överenskommelse?
2021-10-12 Vad kan jag göra för att få tillbaka mina pengar om jag köpt en vara som inte levererats?
2021-10-07 Regressrätt

Alla besvarade frågor (96421)