Är jag underhållsskyldig när barnet bor växelvis hos båda föräldrarna?

2019-12-28 i Underhåll
FRÅGA
Sonens exflickvän vill ha underhållsbidrag,trots att hon ej har barnen ens på halvtid,redan har halva barnbidraget,ej är med och betalar dagisavgiften eller kläder till barnen,detta står sonen för.Hon hävdar att sonen o hans fru tjänar mer än vad hon gör,(tillsammans 450000 netto)och hon själv jobbar bara 70 procent natt.Har hon rätt att kräva något,hon hotar med domstol.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar situationen som att din son och hans ex (nedan kallade pappan och mamman) har gemensam vårdad till barnet och att barnet bor växelvist hos båda föräldrarna men att pappan tar huvuddelen av ansvaret. Jag tolkar din fråga som att du undrar om exet har rätt att kräva underhållsbidrag för barnet. De aktuella bestämmelserna finns i 7 kap. Föräldrabalken (FB).

Vilka är underhållsskyldiga?

Utgångspunkten är att föräldrarna båda ska bidra till underhåll av barnet efter barnets behov och egna ekonomiska möjligheter (7 kap. 1 § första och tredje stycket FB). Barnets behov beräknas normalt efter socialstyrelsens gamla riktlinjer som numera egentligen är upphävda. Vissa barn kan dock ha större behov beroende på funktionshinder eller dylikt. Den som är gift med ena föräldern och bor tillsammans med denna och barnet kan även vara underhållsskyldig, men endast i den mån dennes maka eller make inte kan betala (7 kap. 5 § FB). Detta innebär att man normalt inte räknar med en ny partners ekonomi när man beräknar en förälders underhållsskyldighet till barnet.

Hur fullgör de sin underhållsskyldighet?

Utgångspunkten är att föräldrar med gemensam vårdnad fullgör sin underhållsskyldighet genom att ta hand om barnet. Detta innebär att huvudregeln är att den som tar hand om barnet, exempelvis genom barnet bor växelvist hos båda, inte är skyldig att betala underhållsbidrag till barnet (7 kap. 2 § FB). Det kan dock vara så att levnadsstandarden mellan föräldrarna skiljer sig väsentligt åt. Barnet har som huvudregel rätt att leva i en nivå som inte skiljer sig allt för mycket från den bäst ställda förälderns levnadsstandard. I dessa fall kan en domstol ålägga den bättre ställda föräldern att betala lite mer för barnets underhåll, i form av ett standardtillägg (7 kap. 6 § FB och NJA 2013 s. 995). Det är inte helt klart hur ett sådant tillägg ska beräknas, men det kan göras utifrån barnets specifika (mer kostsamma) behov, som dyrare fritidsaktiviteter, eller genom att jämföra med den levnadsstandarden barnet hade när föräldrarna levde ihop. Detta måste dock göras genom en domstol. Givetvis finns det även en möjlighet att avtala föräldrar emellan om underhåll (7 kap 2 § andra stycket FB).

Sammanfattningsvis

Förälder kan vara skyldig att betala mer för underhåll av barn om levnadsstandarden mot den andre skiljer sig åt och barnet därför inte får leva på samma standard. Utgångspunkten är att det bara är föräldrarna som är underhållsskyldiga men en maka eller make till föräldern kan behöva betala om inte föräldern kan. Som jag förstår din situation verkar det redan vara så att den bättre ställde föräldern, i detta fall pappan, betalar mer för underhållet av barnet. Om det är så att barnet får leva inom en huvudsakligen liknande levnadsstandard hos mamman och barnet inte har något särskilt behov, så borde det inte finnas skäl att ålägga pappan att betala underhållsbidrag.

Jag hoppas detta svar hjälper dig!

Samuel Gilljam
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (944)
2020-07-08 Hur lång tid gäller försörjningsplikten för barnen?
2020-07-07 En 19-årings rätt till underhållsbidrag och studiebidrag
2020-06-30 Vilken ekonomisk hjälp finns vid ensam vårdnad?
2020-06-29 Resekostnader för umgänge

Alla besvarade frågor (81847)