FrågaSTRAFFRÄTTBrott mot frihet och frid, 4 kap. BrB09/08/2018

Är jag skyldig till olaga hot för annans meddelande via min profil på facebook?

Jag har eventuellt blivit anmäld för hot. Någon skrev på fb via min mobil till en tjej jag träffat ett tag, citat: hoppas mitt ex får tag i dig. Slut citat. Är detta verkligen ett giltigt hot? Kan jag åka dit även om det bara uppfattas som hot? Vilka konsekvenser kan det bli?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Min utgångspunkt

Någon annan person har via din mobil skickat ett potentiellt hotfullt meddelande på facebook till en annan person. Dina frågor är om meddelandet "hoppas mitt ex får tag i dig" utgör ett hot, om du kan åläggas skulden samt vad straffet för olaga hot är.

Vad innebär olaga hot?

Olaga hot innebär ett hotande om att skada person eller egendom. I brottsbalken (BrB) stadgas att olaga hot föreligger om "någon lyfter vapen mot någon annan eller annars hotar med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom" (4 kap. 5 § BrB).

För att ett yttrande eller agerande ska utgöra ett olaga hot krävs att det är allvarligt menat och att det föreligger uppsåt, det vill säga att gärningsmannen hotar avsiktligen. Däremot krävs det inte en faktiskt avsikt att fullfölja hotet. Vid bedömningen av ett yttrande fästs främst avseende vid den hotades uppfattning, hotet måste dock vara relativt allvarligt och "framkalla allvarligt fruktan". Är det uppenbart att hotet inte är allvarligt menat kan det inte utgöra en brottslig handling. För att vara ett hot måste yttrandet även innebära ett hotande om brottslig gärning, det är således inte olaga hot att "hota" med obehagliga men lagliga handlingar (4 kap. 5 § BrB).

I ditt fall är det mycket tveksamt om yttrandet "hoppas mitt ex får tag i dig" kan anses utgöra ett hot. Bedömningen blir dock beroende av omständigheter i övrigt såsom tidigare förd konversation mellan dig och berörd person. Inget i din beskrivning tyder dock på annat än att orden framstår som kontextlösa, varför det kan finnas bastant grund att hävda att det varken var allvarligt menat som ett hot eller rimligen kunde uppfattas som ett sådant. För att allvarlig fruktan ska kunna anses uppstå krävs troligen ett mer kontextbundet och konkret yttrande. Dessutom måste orden "få tag i dig" på ett rimligt vis kunna tolkas som ett hot om brottslig gärning.

När är jag lagligen ansvarig och riskerar att dömas för olaga hot?

Var och en som har blivit anklagad för en lagöverträdelse ska betraktas som oskyldig tills dess att skulden lagligen fastställts (artikel 48 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna). I Sverige gäller att "rätten skall efter samvetsgrann prövning av allt, som förekommit, avgöra, vad i målet är bevisat" (35 kap. 1 § Rättegångsbalken). Vad som i ett brottmål, som exempelvis olaga hot, anses som bevisat har av högsta domstolen fastställts till det som är ställt utom rimlig tvivel (NJA 1980 s. 725 och NJA 1990 s. 210). Innebörden är således inte att det ska stå fullständigt klart att den anklagade är skyldig men det får inte föreligga någon rimlig alternativ anledning som orsakar tvivel kring skuldfrågan.

I ditt fall är det någon annan person än du själv som i ditt namn har skrivit ett möjligen hotfullt meddelande till en annan person via facebook. Med hänsyn till ovan stadgade bevisbestämmelser är det inte du själv som behöver bevisa din oskuld utan istället åklagaren som måste bevisa din skuld. I detta fall kan meddelandet knytas till såväl din privata facebook-profil som din mobil, varför det eventuellt kan finnas robusta bevis för din skuld i det fall yttrandet anses utgöra ett hot. Om du emellertid har skickat en förklaring till den potentiellt hotade personen bör detta kunna uppbåda tillräcklig tvivel för att förhindra ett åläggande av skuld. Rimlig tvivel kan även uppstå på andra vis beroende på omständigheterna i det specifika fallet.

Vad är straffet för olaga hot?

Anses olaga hot föreligga är straffet böter eller fängelse i högst ett år (4 kap. 5 § första stycket BrB). Härvid skulle även ett schablonmässigt skadeståndsanspråk om totalt 5 000 till 7 000 kronor kunna uppkomma.

Är brottet grovt, vilket inte är aktuellt i detta fall, är straffet fängelse i lägst nio månader och högst fyra år. Vid bedömning om brottet är grovt beaktas särskilt följande (4 kap. 5 § andra stycket BrB):

1. om hotet påtagligt har förstärkts med hjälp av vapen, sprängämne eller vapenattrapp eller genom anspelning på ett våldskapital eller annars har varit av allvarligt slag, eller

2. om gärningen annars har varit av särskilt hänsynslös eller farlig art

Sammanfattning

Det är mindre sannolikt att ifrågavarande meddelande skulle anses utgöra ett hot, dock är det inte möjligt att här ge ett absolut svar på denna mycket omständighetsberoende fråga. Även om yttrandet anses utgöra ett hot råder dock en förutsättning om den anklagades oskuld och beviskravet för åklagaren är mycket högt ställt. Åklagaren måste bevisa att du står bakom meddelandet, att du haft uppsåt att hota, att hotet injagat allvarlig fruktan och att det är ett hot om brottslig gärning. Eftersom i vart fall de två förstnämnda enligt din beskrivning inte är sanna föreligger med största sannolikhet rimlig tvivel för ett åläggande av skuld. Du bör således inte vara särskilt orolig för att "åka dit", som du uttrycker det.

Hoppas att du fick din fråga besvarad!

Vänlig hälsning,

Joar LindénRådgivare
Hittade du inte det du sökte?