Är jag skyldig att betala min avlidne mammas skulder?

FRÅGA
Hej mitt namn är Lena! Jag och min bror är i tvist, vår mamma gick bort för ett år sedan bouppdelningen gick bra vi fick hjälp av mäklaren. Men när skatten var betald så var det ca 162000:- kvar som då skall delas, och kommer min bror med att det finns ett lån kvar att betala på 200000:- han säger att han betalt in sin del a 100000:- och att jag skall betala resten men det lånet står han som huvudlåntagare och vår mamma som medsökande. Så min fråga är skall jag betala den delen som är kvar? jag står inte som medsökande eller borgenär och har inte tagit del av lånet. Lånet är taget som privat lån på Ikano bank.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är ärvdabalken (ÄB). Inledningsvis måste emellertid ett förtydligande göras. En borgenär är en fordringsägare, något som inte ska förväxlas med rättsfiguren borgensman, vilken är en garant och således någonting helt annat. Ovan uppger du nämligen du varken är medsökande eller borgenär, men det du förmodligen menar är borgensman. När det sedan gäller din faktiska fråga kan följande anföras.

I 20 kap. 1 § ÄB sägs att bouppteckning ska förrättas senast tre månader efter dödsfallet, om inte Skatteverket efter ansökan inom samma tid med hänsyn till boets beskaffenhet eller av annan särskild orsak förlänger tiden. Vidare anges i 20 kap. 4 § 1 st. ÄB att den dödes tillgångar och skulder antecknas sådana de var vid dödsfallet och därvid anges tillgångarnas värde och skuldernas belopp. Såvitt jag förstår är bouppteckningen redan upprättad och klar och jag utgår också ifrån att den är inskickad till Skatteverket.

Men eftersom ytterligare en skuld nu har upptäckts genom din bror måste en tilläggsbouppteckning förrättas. I 20 kap. 10 § 1 st. ÄB uttalas nämligen att om en ny tillgång eller skuld blir känd efter det att bouppteckningen har förrättats eller upptäcks annan felaktighet i bouppteckningen, ska en tilläggsbouppteckning innehållande tillägg eller rättelse förrättas inom en månad. Vid försummelse från dödsboets sida kan Skatteverket vid vite förelägga er att ombesörja ovanstående inom viss tid, 20 kap. 9 § 1 st. ÄB.

Notera att dödsbodelägarna ska förvalta dödsboet gemensamt, vilket innebär att samtliga måste vara eniga om alla de åtgärder som vidtas. Det uppställs alltså ett krav på konsensus, något som i praktiken betyder att varje person åtnjuter en vetorätt, dock görs undantag för sådana åtgärder som inte tål uppskov, dvs. akuta åtgärder, 18 kap. 1 § ÄB. Majoritetsbeslut och eventuella voteringar mellan dödsbodelägarna saknar således helt verkan. Det ska vidare noteras att det är dödsboet som juridisk person som förvaltar kvarlåtenskapen efter den avlidne och dödsboet ansvarar även för att reglera skulderna efter denne.

Ovanstående betyder att du inte ska betala något ur egen ficka. De 162 000 kr som finns i behållning i dagsläget eller annan egendom ska användas för att amortera, eller rättare sagt reglera, er mammas del av det gemensamt upptagna lånet. Exakt hur hennes överenskommelse med din bror såg ut är för mig ovisst. Men de stod trots allt båda på lånet och rimligtvis ska de svara för hälften vardera. Enligt uppgift återstår det 100 000 kr, något som alltså ska täckas med hjälp av dödsboets förmögenhetsmassa. Sammanfattningsvis innebär det nyss sagda att man inte ärver skulder i Sverige.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1127)
2021-11-30 Går det att ansökan om skiftesman via post?
2021-11-30 Boutredningsmannens befogenheter i förhållande till ett dödsbo
2021-11-30 Värdering av egendom vid bouppteckning
2021-11-29 När behöver kallelse till bouppteckningssammanträde skickas ut?

Alla besvarade frågor (97696)