Är jag betalningsskyldig för kontrollavgift vid otydlig skyltning?

Hej!

Jag har några funderingar kring 2 st kontrollavgifter jag fick i en parkering jag hyr På kontrollavgifterna står som orsak Parkerad på förhyrd/reserverad parkeringsplats. Jag överklagade kontrollavgiften och fick som svar att överklagan ogillas eftersom hyravtal saknas Jag skickade in hyravtalet men då hänvisade de i efterhand till att jag saknade parkeringstillstånd i bilrutan Skyltningen på platsen var "Förhyrda platser" , däremot fanns inte någon skylt om krav på parkeringstillstånd och p-tillstånd nämns inte i hyravtalet Så fort jag påpekade detta till Hojab ändrades skyltningen till P-tillstånd krävs. Jag kan bevisa med bild vilken skyltning fanns på plats dagen efter kontrollavgiften Hojab påstår dock att jag ska betala ändå eftersom jag hade ansvaret att ta reda på parkeringsvillkorna.

Det jag undrar är om Hojab har rätt att kräva betalning för en orsak som inte finns angiven på själva kontrollavgiften och hur viktig skyltningen på parkeringsplatsen är Efter 1 muntligt överklagan via telefon och 3 skriftliga överklagan till Hojab har jag skrivit ett överklagan till Polisen som svarade att de jnte handlägger kontrollavgiften

Kan jag överklaga till annan instans än Hojab som har ett direkt ekonomiskt intresse? Vad säger lagen i detta fall?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar din fråga har du fått två kontrollavgifter utfärdade av parkeringsbolaget Hojab. Orsakerna till kontrollavgifterna var att du parkerat på förhyrd/reserverad parkeringsplats. Du överklagade kontrollavgiften och fick som svar att överklagan ogillades då hyresavtal saknades, vilket du sedermera kompletterade med. Du skickade in hyresavtalet men hänvisades då till att det saknades parkeringstillstånd i bilrutan. Vid parkeringen fanns det endast en skylt med "Förhyrda platser", däremot ingen information om att parkeringstillstånd eller liknande krävdes. När du påpekade detta ändrade Hojab skyltningen. Hojab påstår att du är betalningsskyldig då du hade ett ansvar att ta reda på parkeringsvillkoren. Som jag förstår det har du helt enkelt hyrt parkeringsplatsen, däremot har du inte haft något parkeringstillstånd i rutan. Kravet om parkeringstillstånd stod varken på skylten eller i hyresavtalet.

Skyltning om parkering utgör i princip avtalsvillkor (precis som vid ingående av avtal i andra situationer). Genom att passera skylten och ställa upp bilen accepterar du som bilförare villkoren. I ett rättsfall från 1981 uttalade Högsta domstolen att systemet med avtalsgrundande parkeringsavgifter bygger på tanken att bilföraren genom att utnyttja parkeringsplatsen accepterar de villkor och bestämmelser som är anslagna där. För att ett avtal av visst innehåll ska anses ingånget på detta sätt, genom en persons faktiska handlande, bör det emellertid krävas, att de anslagna avtalsvillkoren är så tydligt utformade att de inte rimligen kan missförstås (NJA 1981 s. 323). Detta ger uttryck för den oskrivna rättsprincipen, oklarhetsregeln. Regeln innebär att oklarheter i avtalsvillkor tolkas till nackdel för den som formulerat villkoret. Om Hojab varit oklar i utformandet av avtalsvillkor (skyltningen) ska det vara till Hojabs nackdel; det ska inte ligga på dig att undersöka huruvida du behöver ett parkeringstillstånd i rutan.

Den enda du kan överklaga kontrollavgiften till är Hojab. Om du vägrar att betala kommer Hojab att sända fakturan till inkasso. Min rekommendation är att du i sådana fall skriftligen bestrider kravet från inkassobolaget. Det finns en risk att det i sådana fall skickas till Kronofogden med krav om betalningsföreläggande (seriösa inkassobolag skickar dock inte bestridna fakturor till Kronofogden). Om det inte skickas till Kronofogden kan Hojab välja att stämma dig till domstol för att få betalt. Om det skickas till Kronofogden måste du dock bestrida även i det fallet, och därefter kan Hojab välja att stämma dig till domstol. Om du blir stämd till domstol kommer det i slutändan att handla om vem som kan bevisa vad. Kan du visa att avtalsvillkoren var oklart utformade finns det en möjlighet att du kan få rätt. I s.k. småmål som ett avseende parkeringsböter kommer målet att avgöras enligt förenklade regler. Det innebär bland annat att om du skulle förlora kan du bara bli skyldig att ersätta din motpart för en timmes juridisk rådgivning. Det innebär dock detsamma för dig; skulle du gå vinnande ur tvisten kan du bara begära ersättning för en timmes juridisk rådgivning. Därför är det sällan ekonomiskt försvarbart att anlita en jurist som företräder dig; eventuellt att du anlitar en jurist för en timmes rådgivning inför förhandlingen. Om du är intresserad av detta och vill komma i kontakt med en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Parkeringsböter? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo