Är förskott på arv och testamenterad egendom giftorättsgods?

2018-01-05 i Bodelning
FRÅGA
Hej!Min man och jag ska skiljas. Jag har nyligen fått ärva av min far som testamenterat till mig och min bror samt våra barn. Har även fått ett förskott på arv från min mor. Har min man nu rätt till hälften av dessa tillgångar?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Giftorätten är ett latent/vilande anspråk som aktualiseras vid en bodelning. För att svara på din fråga behöver vi reda ut om det är enskild egendom eller giftorättsgods och om det eventuellt kan föreligga skäl för jämkning.

Giftorättsgods eller enskild egendom

Av 7 kap. 1 § Äktenskapsbalken framgår att en makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom. I 7 kap. 2 § ges en uppräkning av vad som är enskild egendom. Intressant för din fråga är andra och fjärde punkten. Enligt punkt 2 är "egendom som en make har fått i gåva av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda" enskild egendom. Enligt punkt 4 är "egendom som en make har ärvt och som enligt testamentet av arvlåtaren skall vara mottagarens enskilda" enskild egendom.

Pengarna du har fått testamenterade från din far kan alltså falla in under den fjärde punkten. För att den ska göra det ska det finnas ett villkor att egendomen ska vara din enskilda. Det ska tydligt framgå att det är arvlåtarens (din far) avsikt/vilja att egendomen ska vara din enskilda. Finns inget sådant villkor är den testamenterade egendomen giftorättsgods.

Pengarna du har fått som förskott på arv kan falla in under den andra punkten. Ett förskott på arv ses vanligtvis som en gåva. Här gäller det samma angående att det måste finnas ett villkor att egendomen ska vara din enskilda. Framgår det inte att förskottet ska vara din enskilda egendom så är det giftorättsgods.

Huruvida förskottet och den testamenterade egendomen är att se som enskild eller giftorättsgods beror alltså på om det har ställts upp ett villkor. Det går även att göra egendom enskild genom ett äktenskapsförord, 7 kap. 2 § 1 punkten Äktenskapsbalken. Har ni inget äktenskapsförord och finns det inget villkor om att egendomen ska vara din enskilda så är den giftorättsgods.

Bodelningen

Vid bodelning på grund av äktenskapsskillnad är huvudregeln hälftendelning. Ni kan dock fritt avtala om en annan delning än hälften. Om egendomen är giftorättsgods och ni båda vill ha så mycket som möjligt i bodelningen så kommer din man ha rätt att göra anspråk på arvet och förskottet eftersom det är giftorättsgods. Det kan dock finnas möjlighet för jämkning.

Jämkning

I 12 kap Äktenskapsbalken finns bestämmelser om jämkning vid bodelning. Den bestämmelse som kan aktualiseras i ditt fal är den så kallade skevdelningsregeln i 12 kap. 1 §. Enligt skevdelningsregeln kan en bodelning jämkas med hänsyn till äktenskapets längd, ekonomiska förhållanden och omständigheter i övrigt.

Äktenskapets längd - angående äktenskapets längd har det i praxis utvecklats en trappstegsmodell. Efter ett år går som regel 20 % av giftorättsgodset in till bodelning, efter två år går 40 % in och så vidare. Efter fem år av äktenskap (här räknar man även in tid som sambos innan äktenskapet) går som regel allt giftorättsgods in till bodelning. Även fast äktenskapet har varat betydligt längre än fem år kan det föreligga skäl för jämkning med hänsyn till ekonomiska förhållanden eller omständigheter i övrigt.

Ekonomiska förhållanden - för att det ska föreligga skäl för jämkning med hänsyn till ekonomiska förhållanden bör det föreligga betydande skillnader i makarnas nettoförmögenheter. Är det t.ex. så att du har fört in väldigt mycket egendom in i äktenskapet och din man nästan inget kan detta tala för jämkning. Angående arv så beaktas det ofta med hänsyn till kortvariga äktenskap som varat mindre än fem år. Men det kan aktualisera jämkning även i andra fall. Är det så att den egendom du har fått testamenterad och i förskott utgör en väldigt stor del av giftorättsgodset kan det leda till jämkning. Hänsyn tas även till när arvet har flutit in, har du fått egendomen tidigt under äktenskapet är det mindre troligt att skäl för jämkning föreligger. Har du fått egendomen väldigt sent in i äktenskapet, dvs. i nära förhållande till äktenskapsskillnaden kan det tala för jämkning.

Omständigheter i övrigt - med denna formulering menas att en helhetsbedömning av makarnas förhållanden ska göras.

Om skäl för jämkning föreligger får du undanta en viss andel av giftorättsgodset från bodelning, detta gäller även din man. Exempelvis om det föreligger skäl för jämkning och det anses rimligt att undanta 50 % från bodelning så får du undanta 50 % av giftorättsgodset innan bodelning görs. Även din man får då undanta 50 % av giftorättsgodset innan bodelning.

Sammanfattning

Först måste det alltså avgöras om den testamenterade egendomen och förskottet utgör enskild egendom eller giftorättsgods. Utgör den enskild egendom har din man inget anspråk på egendomen vid bodelning. Utgör den giftorättsgods har han ett anspråk. Ni kan fritt avtala om hur bodelningen ska förrättas men om ni inte kommer överens eller båda vill ha så mycket som möjligt kan det finnas skäl för att jämka bodelningen. Om det är så att du skulle behöva juridisk hjälp kan du vända dig till ett juridisk ombud, det kan Lawline hjälpa dig med.

Hoppas att du fick din fråga besvarad, tveka inte att höra av dig igen om du har några funderingar!

Vänligen,

Alex Skepastianos
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?