Är felaktig tidsrapportering grund för avsked?

FRÅGA
Hej. En anställd på vårt företag har sedan ett par månader tillbaka frågat om han kan gå ner i arbetstid då han har skaffat sig ytterligare arbete som krockar med den tid han är hos oss. Vi beviljade detta och han går nu tidigare de dagar han ska vara på det andra arbetet. Det vi nu har upptäckt är att han på fuskar med stämpelkortet och får betalt av oss när han är på sin andra arbetsplats. Min fråga är, kan avskeda honom med omedelbar verkan?Vi vet inte hur länge detta har pågått, (är det sedan han började på den andra arbetsplatsen?) men vi vet med säkerhet att det är de två senaste månaderna. Tacksam för svar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör arbetsrätt vilket regleras i Lagen om anställningsskydd (LAS). Jag kommer börja med att berätta mer allmänt om avsked innan jag kopplar det till omständigheterna i ditt fall som framkommer i frågan.

Hur och när kan man avskeda en arbetstagare?

För att få avskeda en anställd kräver lagen att den anställda grovt har åsidosatt sina skyldigheter till arbetsgivaren (dig). Åsidosättandet av skyldigheten måste ha skett inom 2 månader från det att arbetsgivaren fick reda på omständigheten till avskedet (18 § LAS).

Vad menas med grovt åsidosättande?

Det kan vara svårt att veta vad som definieras som ett grovt åsidosättande av skyldigheter, lagen preciserar inte begreppet vidare. Men det kan enligt förarbeten och praxis begränsas ner till avsiktliga eller grovt oaktsamma handlingar som en arbetsgivare inte ska behöva tåla i ett kontraktsförhållande. Arbetstagaren måste alltså grovt ha misskött sig eller sin arbetsuppgift. Exempel på detta är stöld, illojalt konkurrens/handlande och aggressivt beteende mot andra kollegor. Det kan också sägas att det krävs väldigt mycket för att avskeda en person.

Viktigt att tänka på vid avsked?

Ett avskedande ska ske skriftligt och du som arbetsgivare måste meddela den anställda som det berör samt facket (om den anställda är med i ett) en vecka innan avskedet sker. Varför du ska göra detta är på grund av att facket och den anställda har rätt att överlägga med dig om avskedet är sakligt eller inte (19 § och 30 § LAS).

Kan felaktig tidrapportering anses grovt åsidosättande? Vad gäller i ditt fall?

Att göra en felaktig tidsrapportering kan anses vara ett grovt åsidosättande, det har framkommit i praxis (avgörande från högsta domstolen). Därför talar det mycket för att det föreligger en grund för avsked (tvåmånadersregeln verkar vara uppfylld). Du kommer då kunna avskeda honom men tänk på att följa formkraven för avsked. Den anställda kommer dock sen inte ha rätt till någon uppsägningstid alls, vid avsked går den avskedande anställda direkt, dvs personen går direkt.

Samtidigt är det viktigt att tänka på att avsked är det sista som ska ske. Det är också viktigt att tänka på att det råder en viss osäkerhet i vad som räknas som grovt åsidosättande och att flera omständigheter än bara handlingen kan vara av betydelse. Det betyder därför att det inte är helt säkert att felaktig tidrapportering utgör en grund i ditt fall. Men det skulle behövas lite mer omständigheter i fallet för att med säkerhet säga om du har rätt att avskeda den anställda eller inte. Om det inte föreligger grund har du inte rätt att avskeda honom.

Det är tyvärr svårt att ge ett ja eller nej svar på frågan eftersom många omständigheter spelar in och på grund av osäkerheter i vad som räknas som grovt åsidosättande. Det du kan göra är att vända dig till in fackorganisation (om du har en) för mer information eller till info@lawline.se för vidare hjälp.

Hoppas svaret har varit till hjälp.

Sofia Wedin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?