FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt09/03/2022

Är ett hyreskontrakt giltigt om man ej själv har skrivit på den

en kille upprättat ett hyreskontrakt mellan sig och någon annan som inte har rättshandlingsförmåga. Han skrev både sitt och mitt för och efternamn på slutet av ett hyreskontrakt utan att jag vet det och utan att jag ger någon fullmakt på det. På kontraktet finns ingen signatur alls bara namnförtydliganden och datum. räknas det inte som urkundsförfalskning? är det svårt att bevisa om det saknas signatur?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer att börja med att besvara dina diverse frågor för sig och därefter ge en sammanfattande kommentar och ett förslag på handlingsplan i slutet av texten.

Allmänt om avtals ingående

Avtalsbundenhet uppstår då parter ger uttryck för sina avsikter att rättsligt binda sig och uppnår då en ovillkorad överenskommelse om bundenhet (Källa).

Att obehörigen skriva en annan persons namn på ett avtal

Den som obehörigen anger en annan persons namn i ett avtal, framställer en s.k. falsk urkund, 14:1 Brottsbalken (BrB).

Obehörighetskravet innebär att straffansvar utesluts om åtgärden utförs av en person som är behörig att utföra den för utställarens räkning. Det faktum att killen saknar någon form av fullmakt utesluter att han har behörighet att skriva till ditt namn.

Med urkund avses en handling som upprättats till bevis [..] och som har en utställarangivelse och originalkaraktär (14:1 st.2 p.1 BrB)

Hyreskontraktet är en urkund. Den som skriver en annan persons namn på kontraktet framställer därmed en falsk urkund. Detta är brottsligt och du har möjlighet att polisanmäla förfarandet.

Att kontraktet saknar signatur?

Hyreslagen saknar formkrav för hur ett hyresavtal ska ingås. Det betyder att det inte krävs en signatur för att det ska vara gällande men det räcker även med exempelvis ett muntligt avtal. Däremot för att ett hyresavtal ska anses ha kommit till stånd förutsätts i allmänhet att vad som hyrs ut är klart definierat. Utgångspunkten för om eller när ett hyresavtal ska anses ingånget tillämpas avtalslagens regler om anbud och accept.

Att medkontrahenten saknar rättshandlingsförmåga

Att en person saknar rättshandlingsförmåga kan bero på olika anledningar, exempelvis att personen är minderårig (under 18 år) eller är ställt under en förvaltare. Dock gäller samma regler om verkan av ett avtal oavsett om den enskilda är minderårig eller ställd under en förvaltare, 11:10 Föräldrabalken (FB). Verkan av ingående av avtal för den som är ställd under förvaltare eller minderårig anges i 9:6 och 9:7 FB.

Skillnaden mellan 9:6 och 9:7 FB?

9:6 FB talar om att det finns en möjlighet för att, i ert fall hyresavtalet kan bli helt giltig, likt den situationen som om hyresavtalet hade ingåtts med en person med full rättshandlingsförmåga. Dock för att detta ska ske krävs det att den enskildes förmyndare eller förvaltare i efterhand godkänner det avtal som den enskilde (personen som saknade rättshandlingsförmåga) ingick.

Enligt 9:7 FB gäller istället att om avtalet inte blir godkänt av den enskildes förmyndare eller förvaltare, så finns det en rätt för att det som har presterats ska återgå, dvs om någon betalning eller utbyte har gjorts ska det lämnas tillbaka så att förhållandena i så stor utsträckning som möjligt blir som om inget avtal hade kommit till stånd.

Sammanfattning

Enligt din bakgrundsinformation har du inte gett uttryck för en avsikt att binda dig rättsligt, och då bör inte ett avtal mellan dig och medkontrahenten uppstått. En signatur är en förutsättning för att ur bevishänseende, påvisa att hyresavtalet har godkänts av alla medkontrahenter. I detta fall saknas din signatur, vilket allmänt är ovanligt för skriftliga avtal och talar för att du inte har godkänt avtalet. Frågan om personen som saknar rättshandlingsförmåga har fått ett godkännande av sin förmyndare/förvaltare att ingå hyresavtalet bör inte spela någon roll då du själv inte har ingått hyresavtalet.

Avslutningsvis kan den som framställer en falsk urkund dömas till urkundsförfalskning till fängelse i högst 2 år.

Hur du kan gå vidare med din fråga

En handlingsplan kan vara att mejla/sms till killen och förklara att du inte har gett uttryck att binda dig rättsligt vilket även framgår av avtalet då din signatur saknas. Med detta sagt kan man tala om att det är urkundsförfalskning att ange någon annans namn på ett hyresavtal och att förfarandet kommer att polisanmälas om inte ett nytt hyresavtal skrivs utan ditt namn. Om detta inte leder till att ett nytt hyresavtal upprättas utan dig som medkontrahent, så är min rekommendation att du gör en polisanmälan.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline

Med vänlig hälsning,


David AlmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”