Är ett avtalsvillkor om förkortad preskriptionstid giltigt?

Jag undrar om man kan i ett avtal gällande ett uppdrag får skriva in att "om ej faktura har skickats inom 3 månader efter uppdraget genomförts så preskriberas fordran gentemot uppdragsgivaren"

Dvs. Jag ska genomföra ett uppdrag (fotouppdrag) för x antal kr.när uppdraget blivit genomfört så måste jag skicka min faktura inom 3 månader annars är vi överens om att fordran är preskriberad.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmänna preskriptionsregler återfinns i preskriptionslagen. Bestämmelserna däri är inte förenliga med de i ditt uppdragsavtal. Frågan som uppstår är alltså i vilken utsträckning lagen kan åsidosättas genom avtal. 12 § nämnd lag stadgar:

"Avtal att en fordran inte skall preskriberas eller att preskription skall kunna avbrytas på annat sätt än som föreskrivs i denna lag är ogiltigt. Detsamma gäller avtal om längre preskriptionstid än tre år för en [konsumentfordran]."

Som du själv kan utläsa rör lagrummet bl.a. avtal om slopad eller förlängd preskriptionstid, och inte om förkortad sådan. Frågan om giltigheten av avtalsklausuler om förkortad preskriptionstid berördes dock i specialmotiveringen till paragrafen. Denna motivering lyder:

"I förslaget till preskriptionslag har inte tagits in någon bestämmelse som förbjuder avtal om kortare preskriptionstid än den som föreskrivs i lagen. Det kan emellertid tänkas att ett villkor med den innebörden ibland framstår som oskäligt mot borgenären. Möjlighet finns då att jämka villkoret eller lämna det utan avseende med stöd av generalklausulen i 36 § avtalslagen."

Det finns alltså en möjlighet att avtalsvillkoret är oskäligt. Frågan har dock inte tidigare prövats i prejudicerande instans, det vill säga i Högsta domstolen, och därför måste jag tyvärr konstatera att jag inte kan svara på din fråga. Jag är dock öppen för möjligheten att blott tre månaders preskriptionstid ska betraktas som oskäligt kort och därför vara ogiltigt.

Lycka till!

Jesper EngRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Preskription? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo