Är ett återreseförbud ett hinder mot att beviljas arbetstillstånd?

2021-04-30 i Migrationsrätt
FRÅGA
Min sambo blev nekad arbetstillstånd på grund av ett återreseförbud på 2 år som tilldelats på grund av att hon undvek svenska myndigheter under en längre tid innan hon sökte asyl. Hon har aldrig blivit meddelad om återreseförbudet. Vad kan hon göra?
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga!

Vad kan din sambo göra?

Din sambo har rätt att överklaga Migrationsverkets beslut om att neka henne arbetstillstånd. I Migrationsverkets beslut ska det framgå hur lång tid hon har på sig att överklaga, normalvis är tidsfristen tre veckor från den dag hon fick ta del av beslutet. Hon ska skicka sitt överklagande till Migrationsverket, som kommer att gå igenom hennes överklagande för att se om beslutet ska ändras. Om myndigheten inte anser att det finns anledning att ändra beslutet skickas det vidare till migrationsdomstolen som kommer att pröva hennes överklagande. Närmare instruktioner om hur din sambo ska skriva ett överklagande hittar du på Migrationsverkets hemsida (klicka här).

Återreseförbud utgör nödvändigtvis inte hinder mot att bevilja arbets- och uppehållstillstånd

Ett skäl för att upphäva återreseförbud kan vara att ett tidsbegränsat uppehållstillstånd beviljats. I rättsfallet MIG 2017:16 har Migrationsöverdomstolen fastslagit att ett återreseförbud utgör nödvändigtvis inte hinder mot att bevilja arbets- och uppehållstillstånd i Sverige. Enligt Migrationsöverdomstolen bör en helhetsbedömning av omständigheterna göras där intresset av att upprätthålla återreseförbudet får vägas mot intresset för utlänningen i frågan att återvända till Sverige vid prövning av om ett återreseförbud ska upphävas. Att ett återreseförbud har meddelats i samband med ett beslut om avvisning med omedelbar verkställighet och inte på grund av utlänningens agerande, är omständigheter som kan medföra att förbudet upphävs när utlänningen uppfyller förutsättningarna för att beviljas ett uppehållstillstånd på grund av arbete. Migrationsöverdomstolen beviljade personen i målet ett tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd och upphävde återreseförbudet.

Du nämner i din fråga att ett återreseförbud hade meddelats med anledningen att din sambo hade undvikit svenska myndigheter under en längre tid innan hon ansöker asyl. Jag tolkar detta som hon inte varit samarbetsvillig och hållit sig undan förut, varför Migrationsverket meddelade ett återreseförbud. I rättsfallet hade inte återreseförbud meddelats på grund av personens eget agerande utan för att ett beslut om avvisning skulle genomföras omedelbart, dessutom återvände personen frivilligt till hemlandet kort tid efter att beslutet om avvisning. Detta ansåg domstolen tala för att det funnits särskilda skäl att upphäva återreseförbudet. Eftersom återreseförbudet hade meddelats på grund av din sambos agerande kan detta alltså tala mot att återreseförbudet i hennes fall inte ska upphävas. Trots detta skulle jag ändå råda din sambo att överklaga Migrationsverkets beslut till migrationsdomstolen, då det kan finnas andra omständigheter som kan tala för att förbudet ska upphävas som inte framgått av din fråga och som jag därigenom inte beaktat i min bedömning. Jag skulle även råda er att ta hjälp av en jurist för att skriva ett överklagande för din sambo.

Om ni vill ha hjälp med att skriva överklagandet kan ni boka tid hos en av våra jurister (klicka här).

Jag hoppas att mitt svar kommer er hjälp och att situationen löser sig! Återkom gärna om ni har ytterligare funderingar.

Vänlig hälsning,

Nhi Tran
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1235)
2021-10-10 Kan jag förlorar mitt svenska medborgarskap?
2021-10-07 Är det möjligt att uppfylla försörjningskravet med CSN?
2021-10-06 Alternativt skyddsbehövande, möjligt att resa till sitt hemland?
2021-10-05 Kan jag få ett ryskt medborgarskap tack vare att min dotter är rysk medborgare?

Alla besvarade frågor (96356)