FrågaFASTIGHETSRÄTT07/05/2021

Är en rullande arbetsbod att ses som lös egendom?

Är en rullande arbetsbod en lös egendom?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om en rullande arbetsbod är att ses som lös egendom.


Kan en rullande arbetsbod ses som fast egendom?

Denna fråga är viktig att besvara eftersom alla föremål som inte är fast egendom, blir istället lös egendom. Bestämmelser om fast egendom finns i jordabalken. Till en fastighet hör byggnader, ledningar, stängsel och andra anläggningar som anbragts inom fastigheten för stadigvarande bruk (2 kap. 1 § första och andra stycket jordabalken). Att föremålet ska ha anbragts inom fastigheten innebär att det ska finnas ett fysiskt samband mellan föremålet och fastigheten. Det krävs också att föremålet ska användas mer permanent på fastigheten.

I ditt aktuella fall framgår det att arbetsboden går att rulla. Enligt din bakgrundsinformation bör föremålet inte uppfylla kravet på att det ska användas mer permanent på fastigheten. Min bedömning är att en rullande arbetsbod inte är fast egendom, utan istället lös egendom.

Sammanfattningsvis, är min bedömning, att arbetsbodar kan vara fast egendom, om de uppfyller kraven enligt jordabalken. Det gäller dock att göra en bedömning i det enskilda fallet. Men i ditt fall angavs det att arbetsboden gick att rulla, vilket borde göra att föremålet istället blir lös egendom.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline

Vänliga hälsningar

Rijad TrubljaninRådgivare
Public question details image