Är en förälders underhållsskyldig till barn mellan 18-21 som inte bor hemma?

2020-01-11 i Underhåll
FRÅGA
Hej,Av FB 7:1 st. 2 framgår att föräldrar är försörjningspliktiga gentemot sina barn fram till dess att barnet fyller 18 år. Om barnet fortfarande går i grund- eller gymnasieskola efter att det fyllt 18 år så är föräldrarna försörjningspliktiga till dess att barnet slutar skolan, dock längst tills barnet fyller 21 år.Min fråga är om barnet flyttar hemifrån när hen är 18 men fortfarande går i gymnasieskola, är föräldrarna skyldiga att betala bernets hyra?Med vänlig hälsningSeda Asan
SVAR

Hej, Seda! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline! Vi hoppas att vi kan hjälpa dig.

Finns det en underhållsskyldighet?

Precis som du nämner i din fråga så finner vi reglerna om föräldrars underhållsskyldighet i föräldrabalken (FB), mer specifikt 7 kap. 1 § Föräldrabalken. I 7 kap 1 § föräldrabalken framgår att skyldigheten kvarstår även efter barnet fyllt 18 år ifall den fortfarande genomför studier i grundskola, gymnasieskola eller annan jämförlig grundutbildning. Inom denna kategori faller såklart den situationen att barnet går kvar i gymnasiet efter den fyllt 18 år. Saker som dock faller utanför är enligt NJA 1986 s. 345 är t.ex amerikansk High school utbildning.

Din fråga är om underhållsskyldigheten kvarstår även om man flyttar hemifrån. Svaret på det är i princip ja, ansvaret kvarstår även om barnet inte bor hemma. Ifall barnet inte bor hemma ska istället föräldrarna betala underhållning bidrag till barnet, 7 kap. 2 § FB. De framhålls av Regeringen i förarbetena till 7 kap. 1 § FB att den enda förutsättningen för bidrag efter 21 är att barnet går i skolan, Prop 2000/01:134 s. 12.

Så ifall kriterierna för underhållsbidrag uppfylls så är inte att barnet inte längre bor kvar hemma ett direkt hinder i frågan. Frågan blir då om kriterierna för underhållsbidrag.

Omfattningen av underhållsskyldigheten

En annan fråga är dock omfattningen av bidraget. Förälderns ansvar är vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas ekonomiska förmåga, 7 kap. 1 § FB. I en sådan bedömning kommer en påverkande faktor vara om barnet inte längre bor hemma. Exempelvis om skolan ligger nära hemma så har barnet inget behov av att flytta hemifrån och då kan föräldrarna har således inte en skyldighet att betala för t.ex barnets hyra. Vad som är skäligt är något som bedöms i de enskilda fallet, men om de faktiskt finns ett behov av att flytta hemifrån kommer vara avgörande.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att de visserligen inte finns något hinder för att föräldern ska fortsätta att vara underhållsskyldig efter att barnet flyttar hemifrån. Att barnet har flyttat hemifrån kan dock leda till att föräldrarna inte anses behöva betala underhåll eftersom de inte finns något behov eller ses som skäligt.

Med Vänliga hälsningar

Karl Montalvo
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (988)
2020-11-12 Vem får underhållsstödet om barnet är över 18 år?
2020-11-04 Har makar underhållsskyldighet gentemot varandra även när de lever åtskilda?
2020-10-31 Måste jag betala underhållsstöd till mitt barn som inte bor hemma?
2020-10-31 Kan man få underhållsbidrag i efterhand?

Alla besvarade frågor (86486)