Är det verkligen lagligt av Trafikförsäkringsföreningen att ta ut en hög avgift oberoende av typ av bil?

Hej, i Sverige är ocker ett lagbrott, jag anser att trafikförsäkringsföreningens avgift är ocker. Avgiften kan vara alldeles för hög i vissa fall. Är det verkligen lagligt av Trafikförsäkringsföreningen att ta ut en sådan stor avgift oberoende av bil?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline för att få svar på din fråga!

Du undrar om uttagandet av Trafikförsäkringsföreningens avgift kan tänkas utgöra ocker. Enklaste sättet att svara på denna fråga är att förklara hur Trafikförsäkringsföreningens avgift är konstruerad. Med trafikförsäkringsföreningens avgift uppfattar jag det som att du menar den avgift som denna förening har rätt att begära ut under den tid som den försäkringspliktige saknat trafikförsäkring för ett försäkringspliktigt motordrivet fordon (34 § första stycket trafiksskadelagen (TFL)). Det är med andra ord olagligt att ha ett oförsäkrat fordon, vars överträdelse ger trafikförsäkringen rätt att avkräva en avgift av den försäkringspliktige personen (se 1 och 2 § TFL).  

Trafikförsäkringsavgiften bestäms baserat på de årspremier för trafikförsäkring som de svenska försäkringsbolagen har tillämpats under den tid trafikförsäkring har saknats. Avgiften för ett fordon utgår från årspremierna för fordon av samma fordonsslag och med samma användningssätt. Man skiljer på fordonsslag (till exempel personbil, mc och buss) och användningssätt (privatbil, taxi och hyrbil). Trafikförsäkringsavgiften bestäms på så sätt schablonmässigt eftersom hänsyn inte tas till fabrikat, årsmodell, bostadsort, bonus, körsträckeklass med mera. En schablonmässig hantering av avgiften är både enklare och billigare före Trafikförsäkringsföreningen att hantera. Det har inte funnits några skäl till att basera trafikförsäkringsavgiften på trafikförsäkringspremiens storlek då det saknas ett omedelbart samband mellan trafikförsäkringspremien och de kostnader som ett sådant fordon kan ge upphov till om det skulle vara oförsäkrat (prop. 1998/99:42 s. 20). Trafikförsäkringen får dock aldrig vara mer än 10 procent högre än den högsta trafikförsäkringspremien på marknaden (inklusive premieskatt) (34 § andra stycket TFL).  Trafikförsäkringsavgiften tas ut varje dag som ett fordon är oförsäkrat. Trafikförsäkringsavgift får trots beloppsgräns som fastställs enligt ovan nämnd beräkningsmodell alltid tas med en minimiavgift på 200 kronor (34 § tredje stycket TFL).

Slutsatsen blir att det inte kan utgöra ocker om du eller någon annan försäkringspliktig person avkrävs på en trafikförsäkringsavgiften som fastställs i enlighet med trafikskadelagen. Enligt rättskälleläran är tvingande lagstiftning likt trafikskadelagen överordnad överenskomna avtal. Ocker skulle kunna aktualiseras om avgiften fastställs på ett sådant sätt att den strider med trafikskadelagens bestämmelser. Trafikförsäkringsavgiften kan däremot sättas ned av domstolen om det finns särskilda skäl (34 § fjärde stycket TFL). Nedsättning kan ske om till exempel den försäkringspliktige på grund av sjukdom inte haft möjlighet att fullgöra sin försäkringsplikt och avgiften avsevärt överstiger vad han faktiskt skulle ha betalat i försäkringspremier om fordonet hade varit trafikförsäkrat (prop. 1977/78:16 s. 51).

Sammanfattningsvis går det att konstatera följande. Eftersom trafikförsäkringsavgiftens storlek bestäms enligt lag så kan inte en lagenligt uttagen avgift utgöra ocker. Avgiften är schablonmässigt fastställd för att det ska vara enklare och billigare förTrafikförsäkringsföreningen att hantera betalningarna. Det har inte funnits några övervägande skäl till att tillämpa en beräkningsmodell för avgiften som är mer individualiserad beroende på trafikförsäkringpremiens storlek. Avgiften är högt fastställd för att den ska utgöra en kännbar sanktion för den försäkringspliktiga som har framfört eller vill framföra ett oförsäkrat motordrivet fordon. Du kan läsa mer om trafikförsäkringsavgiften här.

Har du några ytterligare frågor? Tveka inte att kontakta oss på Lawline igen så hjälper vi dig!

Med vänlig hälsning,

Pontus Heino

Pontus HeinoRådgivare
Public question details image

widgets.product.heading

widgets.product.title

Körkortsärende4995 kr

Gäller ett yttrande eller överklagande. Du skriver själv under och skickar in yttrandet eller överklagandet. Vill du hellre bli företrädd av Lawline? Vänligen klicka här.

Betala medKlarna Logo
widgets.product.warning