Är det värt det att väcka skadeståndstalan för nedfällda träd?

FRÅGA
Hej! Skogsägargrannen (inte goda vänner) vid mitt fritidshus har i samband med gallring av hans skog sågat ner ca 150 småträd bland dessa några för mig värdefulla prydnadsrönnar alldeles intill huset. Troligtvis har det gjorts av misstag men oaktsamt att inte hålla koll på gränsen som finns utmärkt med rör. Vem som hållit i sågen vet jag inte. Detta hände i höstas och jag upptäckte det i våras. Jag har i mail begärt 3000:- eller förslag på ersättning. Han svarade först att han ville ha 500:- i betalt för jobbet, sedan att jag var dum i huvudet om jag trodde att han skulle skicka en enda krona till mig. Personen har uppträtt ganska hotfullt och med personangrepp i stället för konstruktivt. Kan jag polisanmäla det som skett, vad kan resultatet bli? Skulle det vara meningsfullt att kräva skadestånd enl. skadeståndslagen, jag vill vara säker på att i så fall få rätt. Med vänlig hälsning
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kan du polisanmäla det som hänt?
Det finns möjlighet att polisanmäla personen för skadegörelse eller åverkan (12 kap. 1 § och 2 a § brottsbalken). För straffansvar krävs det att åklagaren kan bevisa att personen haft uppsåt, men det är i så fall något polisen får utreda och det skadar därmed inte att polisanmäla det.

I fråga om hans beteende när du vände dig till honom med ditt skadeståndsanspråk så kan det eventuellt röra sig om förolämpning (5 kap. 3 § brottsbalken) eller ofredande (4 kap. 7 § brottsbalken). Återigen kan man polisanmäla hans beteende, och låta det vara upp till polisen att dels avgöra om det överhuvudtaget är att betrakta som ett brottsligt agerande och dels vad det är för brott det i så fall rör sig om.

Skulle det vara meningsfullt att kräva skadestånd enligt skadeståndslagen?
I det här fallet har grannen antingen genom uppsåt eller oaktsamhet vållat dig en sakskada (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Utifrån din korta beskrivning gör jag bedömningen att det finns ett gott bevisläge dels rörande hans oaktsamhet, och dels också det faktum att han orsakat dig en sakskada.

Det finns dock fler faktorer att ta hänsyn till när man funderar på att väcka en skadeståndstalan. Förutom bevisläge bör man också fundera på om det kommer vara värt de rättegångskostnader som processen kan medföra. För att kunna ta ställning om detta måste man först fastslå vad det är man ska begära i skadestånd. I det här fallet ska man kolla på kostnaderna för att köpa nya träd, ta bort de delar av de gamla träden som finns kvar samt i övrigt återställa marken. Uppgår dessa kostnader till över ett halvt prisbasbelopp, dvs 23 250 kr, kommer den förlorande parten stå för rättegångskostnaderna (18 kap. 1 § rättegångsbalken). I annat fall, om man hamnar under 23 250 kr, står varje part till största del för sina egna kostnader (18 kap. 8 a § andra stycket rättegångsbalken). I så fall får man ta med i beräkningen att rättegångskostnaderna kan komma att "äta upp" delar av det skadestånd man får. I vissa lägen kan det bli så att det inte riktigt är värt det.

Något annat man kan göra, förutom att kolla hur stora kostnader man kan begära ersättning för, är också att kolla om ens hemförsäkring har ett rättsskydd.

Du har betalat för ett efterföljande telefonsamtal. Jag kommer därför ringa till dig imorgon kl 12.00. Passar inte tiden får du gärna du höra av dig till pegah.fazli@lawline.se så vi kan komma överens om en annan tid. Du kan även höra av dig i det fall du har några följdfrågor eller funderingar, alternativt vill komma i kontakt med vår juristbyrå!

Vänligen,

Pegah Fazli
Fick du svar på din fråga?