Är det tillåtet för min motpart i en lantmäteriförrättning att lägga upp mina inlagor på sin hemsida?

2019-03-08 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej. Jag är markägare och äger en Gård. Till den har det funnits flertal arrendetomter, dvs. hus på ofri grund. Dessa är nu friköpta. Stugägarföreningen, min motpart, har ansökt om att bilda gemensamhetsanläggningar av vägarna i området totalt 3 kilometer väg. Lantmäteriförrättning pågår och alla inlagor, dokument mm som ligger till grund för kommande lantmäteribeslut läggs upp på lantmäteriets hemsida och både jag och berörda kan komma åt dokumenten på LM:s hemsida med hjälp av bankid eller kod. Nu har Stugägarföreningen lagt upp en av mina inlagor på sin hemsida, öppen för alla. Information om att hur det går i förhandlingarna läggs inte upp på hemsidan utan skickas till stugägarföreningens medlemmar via mail. Jag undrar: Har de laglig rätt att ta dokument från LM:s hemsida som ligger bakom lås och lägga ut helt öppet på sin egen hemsida? Om de inte har det hur kan jag då beivra det hela? Jag har också sparat sidan som skärmdump.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förbud för din motpart att lägga upp inlagor från lantmäteriförrättningen skulle bara kunna vara möjligt baserat på följande förutsättningar:

1. Inlagorna har getts ut med sekretessförbehåll
2. Det föreligger immaterialrättsliga hinder
3. Det är straffbart enligt brottsbalken

Vad är sekretessförbehåll?
Sekretess gäller som huvudregel endast för myndigheten och är alltså inget som privatpersoner ska behöva ta hänsyn till. Det finns däremot ett undantag i form av så kallade sekretessförbehåll, vilket innebär att en myndighet ger ut en offentlig handling till en privatperson med vissa villkor om att denne måste iaktta sekretess, dvs tystnadsplikt (10 kap. 14 § offentlighet- och sekretesslagen).

För att sekretessförbehåll ens ska kunna bli aktuellt krävs det dock att handlingen för det första är allmän, och att den är sekretessbelagd med relativ sekretess. I fråga om inlagorna är de inkomna och därmed allmänna handlingar (2 kap. 9 § tryckfrihetsförordningen). Det finns dock inte någon tillämplig sekretessregel i offentlighet- och sekretesslagen,vilket gör dem offentliga och inte sekretessbelagda. I det här fallet verkar det dessutom som att det är själva föreningen som fått ut inlagorna, och inte en enskild. Ett sekretessförbehåll kan bara rikta sig mot en privatperson, och inte en juridisk person. Slutsatsen blir därmed att sekretessförbehåll inte kommit på fråga i det här fallet.

Vad är immaterialrättsliga hinder?
Framställning i bild och skrift kan vara skyddade av upphovsrätten (1 kap. 1 § upphovsrättslagen). Skyddet begränsar i sin tur hur en obehörig får befatta sig med verket (1 kap. 2 § upphovsrättslagen). För att ett verk ska skyddas av upphovsrätten krävs det dock att det har "verkshöjd", vilket innebär att det ska ha en viss särprägel eller originalitet. Kravet på verkshöjd är dock inte högt ställt, och därmed är det en hel del saker som kan omfattas, även inlagor till myndighet.

Det finns däremot inskränkningar i upphovsrätten. Det är exempelvis tillåtet att återge det som muntligen eller skriftligen framförts inför myndigheter, även när det skyddas av upphovsrätten (2 kap. 26 § upphovsrättslagen). Det förutsätter dock att det återges i syfte att redogöra för själva ärendet och endast i den omfattning som motiveras av syftet med redogörelsen (2 kap. 26 § tredje stycket upphovsrättslagen). I det här fallet gör jag bedömningen att stugägarföreningen inte gått utöver vad som är tillåtet enligt den nyss nämnda undantagsbestämmelsen. Immaterialrättsligt intrång blir därmed inte aktuellt.

Vilka straffregler?
Enligt brottsbalkens regler kring förtal kan det vara straffbelagt att sprida uppgifter som utsätter någon för andras missaktning (5 kap. 1 § brottsbalken). Hade inlagorna innehållit några sådana uppgifter hade det därmed kunnat vara förbjudet, men eftersom de varken rör rör känsliga uppgifter eller ett känsligt ärende, blir förtal inte aktuellt.

Sammanfattning
Det finns ingenting som juridiskt hindrar din motpart från att i det här fallet lägga upp inlagorna.

Har du några följdfrågor eller funderingar, alternativt vill komma i kontakt med vår juristbyrå, får du gärna höra av dig till pegah.fazli@lawline.se!

Vänligen

Pegah Fazli
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (978)
2019-07-19 Behöver man tillstånd för att fotografera och publicera bilder från allmänna platser?
2019-07-19 När ska psykiatrisk tvångsvård upphöra?
2019-07-18 Vilka värktabletter får man äta när man har fotboja?
2019-07-17 Kan man få lämna blodprov istället för urinprov som drogkontroll på anstalt?

Alla besvarade frågor (71226)