Är det tillåtet att sälja varor och tjänster till en ideell förening där man är styrelseledamot, och tvärtom för föreningen att köpa dem?

2020-02-01 i ASSOCIATIONSRÄTT
FRÅGA
Sälja varor och tjänster från eget företag till ideell föreningÄr det tillåtet för ett företag, i mitt fall ett aktiebolag som jag äger och driver, att sälja varor och tjänster till en ideell förening där jag är styrelseledamot? Är svaret samma för det omvända fallet, d.v.s. är det tillåtet för en ideell förening, där jag sitter som styrelseledamot, att köpa varor och tjänster av ett företag som jag äger och driver?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämplig lag

Aktiebolagsrättsliga frågor regleras i aktiebolagslagen (härefter förkortad ABL). Däremot finns ingen direkt tillämplig lagstiftning för ideella föreningar utan där får man hitta ledning i praxis och tillämpa andra lagar analogt, under förutsättning att just denna fråga inte är reglerad i föreningens stadgar. I detta fall utgår jag ifrån att det inte finns några förbehåll om detta i varken aktiebolagets bolagsordning eller i föreningens stadgar.

Kan ett aktiebolag som man äger sälja varor/tjänster till en ideell förening där man är styrelseledamot?

Det finns inget generellt och absolut hinder mot detta, men det kan i sammanhanget vara värt att fundera över jävsreglerna. I ABL stadgas att en styrelseledamot inte får handlägga en fråga om avtal mellan bolaget och en tredje man, om styrelseledamoten i frågan har ett väsentligt intresse som kan strida mot bolagets, eller avtal mellan bolaget och en juridisk person som styrelseledamoten ensam eller tillsammans med någon annan får företräda (8 kap. 23 § 1 st. andra och tredje punkten ABL). Äger du samtliga aktier i aktiebolaget är detta (givetvis) inte tillämpligt utan du kan fritt bestämma varifrån du vill köpa dina varor/tjänster (8 kap. 23 § 2 st. ABL). Det finns inte heller några hinder för dig att sälja varorna i egenskap av företrädare för aktiebolaget.

Om det nyss anförda appliceras på det motsatta fallet, dvs om den ideella föreningen får köpa varor/tjänster från ditt bolag, så kan man då tänka sig att du skulle kunna anses vara jävig om du är med vid handläggningen av frågan (8 kap. 23 § 1 st. andra och tredje punkten ABL analogt). Detta är något som ni i styrelsen får ta ställning till i och med att det inte finns direkt tillämplig lagstiftning för just ideella föreningar. Det finns dock inget hinder mot att sälja eller köpa varorna utan i så fall enbart för dig att handlägga frågan.

Är man jävig i en fråga och handlägger den så anses man inte ha varit närvarande när beslutet fattades, vilket påverkar styrelsens beslutsförhet (8 kap. 21 § ABL).

Sammanfattning

Det är fullt möjligt att sälja sina varor/tjänster till en ideell förening vars styrelse man sitter i, och tvärtom för den ideella föreningen att köpa dem. I sammanhanget kan man dock behöva fundera över om man då anses vara jävig och om man således ska låta övriga ledamöter handlägga frågan.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Julia-Saga Nilsson Herhold
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (70)
2020-09-19 Är bank en näringsidkare?
2020-07-28 Vad kan göras om delägare i en samfällighet inte är samarbetsvillig?
2020-05-07 Får ett företag göra utdelningar om de tar emot stöd vid korttidspermittering?
2020-04-30 I vilken paragraf står residualrätt?

Alla besvarade frågor (84391)