Är det tillåtet att säga upp eller avskeda personal som har missbrukat personalrabatt och kundklubb?

FRÅGA
Hej, Jag undrar om det är tillåtet av säga upp eller avskeda personal på grund av att personalrabatt samt kundklubb missbrukats?
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Mina utgångspunkter

Jag kommer att använda begreppet arbetstagare för att beskriva den som är anställd, samt begreppet arbetsgivare som benämning för den aktör som den anställde jobbar hos.

I mitt svar kommer jag att hänvisa till lagen om anställningsskydd (LAS), som bland annat innehåller regler om uppsägningar och avskedanden.

Skillnaderna mellan en uppsägning och ett avskedande

Jag vill börja med att beskriva skillnaderna mellan en uppsägning och ett avskedande. Det som är gemensamt för dem är att de båda innebär att arbetstagarens anställning avslutas.

Uppsägning kräver saklig grund

Vid en uppsägning har arbetstagaren rätt till en viss uppsägningstid, som ska vara minst en månad lång (11 § första stycket LAS). Under den tiden har arbetstagaren rätt till lön och andra eventuella förmåner som denne har fått genom anställningen (12 § LAS).

Det krävs en saklig grund för att arbetsgivaren ska kunna säga upp arbetstagaren (7 § första stycket LAS). Den sakliga grunden kan vara baserad på arbetsbrist eller personliga skäl.

Vid arbetsbrist är uppsägningen grundad på omständigheter som inte har med arbetstagaren att göra.

Vid personliga skäl är uppsägningen däremot grundad på något som rör arbetstagaren personligen. Till personliga skäl hör bland annat att en anställd:

- Inte sköter sina arbetsuppgifter ordentligt.

- Uteblir från arbetet upprepade gånger.

- Har svårt att samarbeta.

Jag bedömer att det är personliga skäl som är den relevanta grunden för en uppsägning i den situation som du har beskrivit, eftersom det rör sig om enskilda arbetstagares handlingar.

Det kan vara bra att veta att arbetsgivaren i första hand är skyldig att omplacera en arbetstagare när det finns personliga skäl till en uppsägning (7 § andra stycket LAS). En omplacering innebär att arbetsgivaren flyttar arbetstagaren till en annan tjänst inom arbetsgivarens verksamhet.

Avskedande är endast aktuellt i allvarligare fall

Ett avskedande skiljer sig från en uppsägning på flera sätt.

För det första krävs det att arbetstagaren har "åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren" på ett grovt sätt (18 § första stycket LAS). Till exempel kan det finnas grund för avskedande om arbetstagaren begår brott i arbetet eller är våldsam på arbetsplatsen.

För det andra har arbetstagaren inte rätt till någon uppsägningstid om hen blir avskedad. Därmed har hen inte heller rätt till någon lön eller några andra förmåner efter att anställningen avslutats.

Sammantaget får alltså ett avskedande svårare konsekvenser för arbetstagaren än en uppsägning får. Det är dock endast i allvarliga situationer som ett avskedande kan bli aktuellt.

Kan möjligen ses som ett brott eller som ett förtroenderubbande agerande

Det är möjligt att missbruk av personalrabatt och kundklubb kan ses som ett brott mot arbetsgivaren. Generellt sett uppfattas anställdas brott med koppling till arbetsplatsen som mycket allvarliga.

Arbetsgivarens förtroende för arbetstagaren är också en viktig del i bedömningen. I rättsfallet AD 1997 nr 47 ansåg domstolen att det fanns grund för ett avskedande när en kassörska inte hade registrerat alla varor åt en kund som var hennes anhörige, utan låtit honom lämna butiken utan att han hade betalt för allt. Kassörskans agerande ansågs då ha påverkat arbetsgivarens förtroende för henne på djupet.

Orsakerna till en uppsägning eller ett avskedande varierar från fall till fall. Till exempel påverkas det av vilken yrkesroll och ställning hos arbetsgivaren som arbetstagaren hade.

Det är svårt för mig att göra en säker bedömning av den situation som du nämner. Av vad jag har kunnat läsa mig till tror jag dock att det skulle kunna vara tillåtet med en uppsägning eller ett avskedande på den grund som du nämner – allt beror på de specifika omständigheterna. Förmodligen behöver det isåfall uppfattas som ett mycket allvarligt missbruk av personalrabatten och kundklubben.

Tvåmånadersregeln begränsar arbetsgivarens möjligheter till att avsluta en anställning

Det kan vara bra att känna till att arbetsgivaren inte kan vänta hur länge som helst med att agera när arbetstagaren har gjort något som anses problematiskt.

Arbetsgivaren kan nämligen inte enbart grunda en uppsägning eller ett avskedande på något som har skett mer än två månader innan det påtalas eller anställningen avslutas. Detta kallas för tvåmånadersregeln (7 § fjärde stycket och 18 § andra stycket LAS).

Det är dock möjligt för arbetsgivaren att påtala en äldre händelse om det görs samtidigt som något som har skett inom de två senaste månaderna.

Vid en uppsägning gäller regeln bara om uppsägningen grundas på personliga skäl.

Arbetsgivaren har bevisbördan

Avslutningsvis är det viktigt att veta att det är arbetsgivaren som har bevisbördan för det som denne lägger till grund för en uppsägning eller ett avskedande.

Det räcker därför inte att arbetsgivaren bara påstår att exempelvis ett missbruk av personalrabatten skett – det måste bevisas.

Sammanfattning

Det kan eventuellt vara tillåtet att säga upp eller avskeda en arbetstagare på grund av att personen har missbrukat personalrabatt och kundklubb. Bedömningen varierar från fall till fall, så det är svårt att säga något säkert.

Klart är dock att brott mot arbetsgivaren generellt sett anses vara mycket allvarliga. Det rättsfall som jag har nämnt visar också att det kan anses tillåtet att avskeda en arbetstagare när hen har agerat på ett sätt som har gjort att arbetsgivaren har tappat förtroendet för hen.

Det är alltså möjligt att det finns saklig grund för uppsägning eller skäl till ett avskedande om missbruket av personalrabatten och kundklubben kan anses tillräckligt allvarligt.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.

Med vänliga hälsningar,

Johanna Persson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1564)
2020-07-05 Vilken uppsägningstid gäller, det som står i lagen eller på kollektivavtalet?
2020-06-30 Bruten lojalitetsplikt som lett till avsked
2020-06-30 Uppsägningstid
2020-06-30 Skälig grund för avsked

Alla besvarade frågor (81800)