Är det tillåtet att bedriva näringsverksamhet i sin bostadshyreslägenhet?

2020-04-29 i Hyresrätt
FRÅGA
Är det tillåtet att bedriva verksamhet företag i sin bostadshyresrättslägenhet???? Kan man eller bör man eller ska man söka tillstånd?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga aktualiserar reglerna i 12 kap jordabalken (JB). Med bostadslägenhet avses lägenhet som upplåtits för att helt eller delvis användas som bostad. Andra lägenheter än bostadslägenheter är lokaler (12 kap 1 § tredje stycket JB).

En bostadshyresgäst får inte använda lägenheten för något annat ändamål än det avsedda (12 kap 23 § JB). Ändamålet framgår vanligen av hyresavtalet, vari det kan anges vad lägenheten ifråga ska användas till (exempelvis "bostadslägenhet"). Inget hindrar dock parterna från att komma överens om att lägenheten ska användas för ett annat ändamål än det som ursprungligen angetts. Om en lägenhet används i strid med upplåtelseändamålet kan hyresrätten förverkas (12 kap 42 § första stycket p7 JB). Om hyresgästen efter tillsägelse vidtar rättelse utan dröjsmål är hyresrätten dock inte förverkad.

En bostadshyresgäst kan bedriva näringsverksamhet i relativt stor omfattning i lägenheten utan att den bedöms som lokal. I juridisk litteratur brukar lyftas fram att en hyresvärd inte är skyldig att tåla en sådan ändrad användning som på grund av sin karaktär eller omfattning medför olägenheter i form av ett ökat slitage, störningar eller andra olägenheter för hyresvärden eller andra hyresgäster i huset. Hyresvärden får dock inte åberopa avvikelser som är utan betydelse för honom eller henne (12 kap 23 § första stycket JB).

Sammanfattningsvis är det förekommande och i viss utsträckning accepterat att en bostadshyresgäst bedriver viss näringsverksamhet i sin bostadslägenhet. Det är dock förenat med en risk, eftersom hyresrätten kan förverkas om hyresgästen efter tillsägelse av hyresvärden inte vidtar rättelse och avvikelsen inte är utan betydelse för hyresvärden.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Michaela Iosifidou
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll