FrågaSTRAFFRÄTTBrott mot frihet och frid, 4 kap. BrB14/08/2018

Är det straffbart att öppna annans brev skickat till en själv?

Jag har fått ett brev från ett inkassobolag. Har en co adress hos en vän. Hans namn stod på brevet utan co adress till mig givetvis så öppnar han brevet. Och kontaktar inkassobolag ett där även hans namn står med på fakturan/inbetalningskortet. Inkasso bolaget menar att han inte får öppna brevet då mitt namn står överst. Vad gäller? För mig var det okej.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad krävs för att det ska vara straffbart att öppna annans post efter avlämnandet?

Att öppna annans post kan utgöra en brottslig gärning som i lagens mening benämns som brytande av posthemlighet (4 kap. 8 § brottsbalken, hädanefter BrB). Eftersom brytandet av brevet inte skett under ett postföretages förmedlande, utan istället efter avlämnandet tillämpas dock istället bestämmelsen om intrång i förvar (4 kap. 9 § BrB). Straffet som riskeras är böter eller fängelse i högst två år. För att anses som skyldig för intrång i förvar krävs att följande två rekvisit är uppfyllda:

1. att någon bryter brev som förvaras förseglat, och

2. att brytandet sker olovligen.

Hade din vän rätt att i detta fall öppna brevet?

Som jag förstår din fråga stod din väns namn och adress skrivet på kuvertet men inte ditt namn eller din adress. Eftersom att din vän har öppnat brevet är onekligen det första rekvisitet uppfyllt och frågan angår istället det andra rekvisitet, det vill säga om brytandet skett olovligen. Vad som omedelbart bör nämnas är att ifrågavarande brott är ett så kallat uppsåtsbrott, vilket innebär att misstag inte omfattas av bestämmelsen. Dock kan handlingen sannolikt övergå till en straffbar gärning om personen i fråga fortsätter att ta del av handlingen efter att misstaget borde ha upptäckts. En handling av motsvarande slag, för vilken samtycke från den som förfogar över brevet föreligger, kan inte vara olovlig. Eftersom agerandet "var okej" för dig kan det således inte anses olovligt, även om samtycket uttalats först i efterhand. Att din vän är namngiven både på omslutningen samt i fakturan bör härutöver rimligen kunna tolkas som att han redan är behörig att förfoga över brevet, vilket självfallet skulle innebära att hans agerande inte var olovligt.

Sammanfattning

Att olovligen bryta ett brev som förvaras förseglat efter det att postombudet har avlämnat brevet kan utgöra den brottsliga gärningen intrång i förvar (4 kap. 9 § BrB). I detta fall bör samtycke anses föreligga och personen som anklagas för brott kan mycket väl anses behörig i sig. Något straffbart agerande kan således inte rimligen anses föreligga.

Hoppas det var svar på din fråga!

Vänlig hälsning,

Joar LindénRådgivare
Hittade du inte det du sökte?