Är det straffbart att inneha en pornografisk bild av ett barn som är 14 år om det av bilden framgår att pubertetsutveckligen är avslutad?

2021-01-15 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Är det straffbart att inneha en pornografisk bild av ett barn som är 14 år om det av bilden framgår att pubertetsutveckligen är avslutad?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline.

För att kunna svara på din fråga kommer jag använda mig av brottsbalkens bestämmelser (BrB). Jag kommer inledningsvis redogöra för brottet barnpornografi, redogöra för vem som anses som barn och slutligen redogöra för vad som gäller för just din fråga.

Vad utgör ett barnpornografibrott?
En person kan göra sig skyldig till ett barnpornografibrott genom fem följande förfaranden:
(1) Om en person skildrar ett barn i pornografisk bild. (2) Om en person sprider, överlåter, visar upp eller på annat sätt gör en sådan bild av barn tillgänglig för någon annan. (3) Om en person förvärvar eller bjuder ut en sådan bild av barn. (4) Om en person förmedlar kontakter mellan köpare och säljare av sådana bilder av barn eller vidtar någon annan liknande åtgärd som syftar till att främja handel med sådana bilder och sist men inte minst (5) Om en person innehar en pornografisk bild av barn eller betraktar en sådan bild som han eller hon har gjort tillgänglig för sig (16 kap 10a § st 1 p 1-5 BrB).

En bild anses vara pornografisk om den på ett naket och utmanande sätt skildrar ett sexuellt motiv som har syfte att påverka betraktaren av bilden sexuellt. Undantag görs enligt praxis för bilder som innehar vetenskapliga eller konstnärliga värden. Straffet för brottet är fängelse i högst två år. Är brottet ringa blir straffet böter eller fängelse i högst sex månader enligt 16 kap 10a § st 2 BrB. Anses brottet vara av grov karaktär är straffet fängelse i lägst ett och högst sex år enligt st 6.


Vem anses som barn utifrån brottsbestämmelsen?
Det krävs det att den avbildade personens pubertetsutveckling inte är fullt utvecklad alternativt att personen är under arton år för att brottet ska anses som pornografibrott. Bedöms personens pubertetsutveckling vara fullt utvecklad, ska ansvar för punkt 2-5 ovan (omfattar innehavande av pornografiskt bild), enbart dömas ut om det av bilden och omständigheterna kring bilden framgår att den avbildade personen är under arton år enligt 16 kap 10a § st 3 BrB.

Det krävs uppsåt för brotten men ansvar kan vara för handen om personen varit oaktsam rörande omständigheten att personen som skildras på bild är under arton år enligt 16 kap 10a § st 4 BrB. Oaktsamhetsbrottet kan däremot inte utgöra grovt barnpornografibrott.

Ditt fall
Av omständigheterna i ditt fall framgår det att den skildrade personen är under arton år men det framgår att dennes pubertetsutveckling fullt utvecklad. Det framgår dock, som sagt att brotten i p 2-5 vilka omfattar ditt fall dvs (5), att det är ett pornografiskt brott om det framgår av omständigheterna kring bilden att barnet är under 18 år.

För straffansvar krävs det inte att den som utför handlingen (pornografisktbrott) också samtidigt gjort sig skyldig till något av sexualbrotten i 6 kap BrB. Det räcker således med att bildmotivet är pornografiskt genom att barnet t.ex placeras i olika positioner. Skildring kan vara alltifrån fotografier, filmklipp eller teckningar. Det innebär alltså att omständigheterna som du nämner kan komma att falla in under bestämmelsen.

Möjligheter till undantag?
Ett undantag enligt bestämmelsen är om samtliga inblandade parter är jämngamla och händelseförloppet sker inom ramen för en relation där parterna kommit överens om att skildra det sexuella umgänget. Detta framgår av 16 kap 10b § st 1 BrB. Ett ex på när undantagsbestämmelsen kan aktualiseras är de fall då barnen är relativt jämnåriga och, inom sin relation, kommer överens om att avbilda sitt sexuella umgänge. Personen som framställer materialet får endast vara obetydligt äldre och ha kommit obetydligt längre i sin pubertetsutveckling än den som skildras. Materialet får heller inte ha framställts utan den avbildades vetskap. En helhetsbedömning ska göras i det enskilda fallet med beaktande av alla dessa omständigheter. Det räcker därför inte att det är ringa skillnad i ålder och utveckling mellan framställare och det avbildade barnet. Omständigheter som ska tas hänsyn till är gärningen i sig, parternas relation och om den skildrade personen befinner sig i en utsatt social situation.

Undantagsbestämmelsen gäller dock enbart skildring och skildrarens efterföljande egna innehav av det framställda materialet. Det innebär att ett fortsatt innehav av materialet inte nödvändigtvis undantas från straffansvar. Ju längre ett innehav av det pornografiska materialet pågår, desto färre skäl finns det till att tillämpa undantagsbestämmelsen.

Tillbaka till dig
Är fallet så att personerna i ditt fall är jämngamla och det med hänsyn till övriga omständigheter som nämndes ovan är rimligt att ansvarsfrihet ska aktualiseras, så kan skildraren komma att bli ansvarsfri från barnpornografibrott avseende själva skildringen. Informationen ovan är dock inte tillräcklig för att jag ska kunna komma till en lämplig slutsats.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Marlene Zouzouho
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2606)
2021-05-15 Vad innebär övergrepp i rättssak?
2021-05-14 Sexarbetare försvårar upptäckt av sexköp
2021-05-11 Kan jag få en prick i registret utan att en polisanmälan har gjorts?
2021-05-09 Skattebrott och brott mot utlänningslagen, vad gäller?

Alla besvarade frågor (92281)