Är det stöld att inte betala efter överenskommelse?

2020-08-21 i Fordringar
FRÅGA
Hej!Vi har ett företag i byggbranchen. En anställd bad om att få köpa material genom bolaget. Vi si sa ja till detta, under förutsättning av hela beloppet ( ca 25000 kronor) betalades till företaget inom 30 dagar. den anställde efterfrågade delbetalningen vilket skriftligen nekades. Förutsättningen för lånet var även att ett skuldebrev skulle antecknas. Den anställda hämtade materialet på fabriken, och lämnade skuldebrevet osignerat. Lånet förföll den 29/7. Trots påminnelser om både betalning och skuldebrev, återkopplade inte den anställde. Det närmar sig nu löneutbetalning för augusti, varför jag via mail meddelade den anställde om skulden, och meddelade att om den inte fanns på vårt konto per 24/8, skulle beloppet dras från hans skuld. Han svarar då att det är olagligt för oss att dra beloppet från hans lön. Det är möjligen sant, och jag undrar vad som gäller kring detta. Vidare undrar jag huruvida det kan klassas som stöld, att ta material från bolaget, och låta bli att både betala samt underteckna skuldebrev, då detta vara överenskommet skriftligen.Jag vore mycket tacksam för svar angående detta. Jag kan bifoga mailkonversationen, men ser ej att det går att bifoga filer?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag förstår det utifrån din fråga undrar du dels om du som arbetsgivare får lov att göra avdrag på arbetstagarens lön i detta fall, dels om arbetstagaren kan ha gjort sig skyldig till brottet stöld.

Sådant avdrag från lön som du refererar till är vad som benämns kvittning. Regler därom finns i lagen om arbetsgivares kvittningsrätt. Utgångspunkten är att kvittning mot lönefordran får ske med arbetstagarens medgivande (2 §). Kvittning utan arbetstagarens medgivande får ske för skada som arbetstagaren vållat uppsåtligen i tjänsten och aktualiseras främst då arbetstagaren stulit på arbetsplatsen, förskingrat anförtrodda medel eller skadat arbetsgivarens egendom (3 §). Kvittning får endast ske mot den del av lönefordringen som uppenbart överstiger vad som åtgår för arbetstagarens och hans familjs försörjning, underhållsskyldighet m.m. (4 §). Innan sådan kvittning får ske krävs att arbetsgivaren inhämtar besked från kronofogdemyndigheten om hur stor del av lönen som ska vara skyddad mot kvittning (6 §). I det fall du beskriver föreligger det sannolikt inte någon rätt till kvittning från er sida som arbetsgivare.

För att brottet stöld ska aktualiseras krävs att någon olovligen tar det som tillhör någon annan med uppsåt att tillägna sig det (8 kap. 1 § brottsbalken). I det fall du beskriver är inte alla rekvisit uppfyllda för att ett brott ska vara för handen. Arbetstagaren har inte olovligen tagit något annat; han har fått lov att ta det och haft 30 dagar på sig att betala. Att inte betala en fordran är inte olagligt i sig och det rör sig mest troligt om en civilrättslig tvist mellan er och arbetstagaren. Att arbetstagaren inte undertecknat skuldebrevet innebär inte i sig att det inte finns någon skuld. Ett skuldebrev är ett bevis om att det finns en fordran, däremot kan en fordran uppkomma och bevisas även på annat sätt. Även en muntlig överenskommelse om en skuld, eller som i ert fall, per e-post är bevismedel.

Utifrån den information du presenterat har arbetstagaren sannolikt inte gjort sig skyldig till brottet stöld. Det rör sig om en civilrättslig tvist er emellan. Eftersom arbetstagaren inte medgett kvittning från lönen och inget av de fall som aktualiseras för s.k. "tvungen kvittning" är aktuella kan ni inte göra avdrag.

Då det rör sig om en civilrättslig tvist är min rekommendation att ni sänder en påminnelse till arbetstagaren att betala den förfallna skulden. Om han inte betalar kan ni ansöka om ett betalningsföreläggande hos Kronofogden. Bestrider arbetstagaren ansökan blir ni tvungna att stämma honom i domstol för att få ett utslag. Alternativt kan ni stämma honom i domstol direkt för att få fastställt hur mycket han är skyldig att betala. När ni har ett domstolsbeslut kan ni vända er till Kronofogden som kan hjälpa er med indrivning av skulden.

Om ni behöver hjälp av en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?