Är det rattfylleri att endast starta en bil alkoholpåverkad?

2020-02-24 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej! Får jag starta bilen utan att framföra fordonet alkoholpåverkad, t.ex. för att värma mig?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

Intressant fråga! Det korta svaret lyder dock; Ja, det får du. Tillämplig lagstiftning på det området är lagen om vissa trafikbrott, även kallad trafikbrottslagen, TBL. Men notera vad som följer enligt nedan.

Allmänt

I 4 § första stycket TBL stadgas att den som för ett motordrivet efter att ha intagit alkohol i så stor mängd att alkoholkoncentrationen uppgår till minst 0,2 promille i blodet eller 0,10 milliliter per liter utandningsluft döms för rattfylleri till böter eller fängelse i högst sex månader.

Din fråga och den rättsliga bedömningen

Givet lagtextens ordalydelse blir den springande punkten avseende din fråga uttrycket för ett motordrivet fordon med betoning på begreppet för. Hur det nu sagda ska tolkas blir således avgörande för bedömningen och här behöver rättspraxis (tidigare domstolsavgöranden) studeras eftersom lagtexten inte ger någon direkt vägledning.

Enligt Högsta domstolen (HD) krävs det ytterst lite för att någon ska anses ha fört ett motordrivet fordon. I två äldre rättsfall från 1930-talet, NJA 1931 s. 138 och NJA 1934 s. 616, ansåg HD i det förstnämnda avgörandet att en person som hade startat motorn på en bil när växeln låg i backläge hade framfört fordonet. I det senare rättsfallet ansågs en annan person ha fört ett fordon när denne under bogsering styrde den ifrågavarande bilen trots att motorn var avstängd. I ett mer nutida avgörande (NJA 2011 s. 77) hade en person sittandes på en moped med motorn avstängd sparkat sig fram med fötterna. HD ansåg att mopeden, trots den avstängda motorn (som fungerade), genom den aktuella personens agerande inte hade förlorat karaktären av ett motordrivet fordon. Domstolen hänvisade även till de äldre rättsfallen från 1930-talet.

Notis: Högsta domstolen styr rättspraxis på straffrättens område och är den yttersta uttolkaren av all straffrättslig lagstiftning. Genom sina avgöranden skapar HD så kallade prejudikat (normerande rättsfall), vilka övriga domstolar i lägre instanser (tingsrätter och hovrätter) informellt har att följa. Därför valde jag för tydlighetens skull att referera till några domar avkunnade av HD där vissa principer aktuella för just din frågeställning hade behandlats. Även om två av rättsfallen enligt ovan till dags dato har ganska många år på nacken äger principerna alltjämt giltighet. I synnerhet eftersom HD refererade till de äldre domarna i avgörandet från 2011.

Sammanfattning och en kortare slutsats

Min bedömning är att det fordras någon form av förflyttning av bilen för att du ska betraktas som förare i straffrättslig mening. Att enbart sitta i en bil alkoholpåverkad med motorn igång i syfte att kunna värma sig menar jag är en relativt oproblematisk företeelse. Men märk väl att det inte krävs särskilt mycket för att ses som förare och därmed uppfylla rekvisiten i lagtexten (4 § första stycket TBL).

Vid ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan, via den kostnadsfria telefonrådgivningen eller genom några av våra betaltjänster.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (880)
2020-04-06 Är det lagligt att använda blackbox på en trimmad moped?
2020-03-31 Hur lång är handläggningstiden för Transportstyrelsen vid indraget körkort?
2020-03-31 Hur snabbt får en A-traktor köra?
2020-03-31 Fortkörning under prövotid

Alla besvarade frågor (78746)