Är det olagligt att tvinga sitt barn att lyda?

FRÅGA
Hej! Är det brottsligt att tvinga sitt barn som är vänsterhänt att bara skriva med höger hand?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det brott som skulle kunna aktualiseras i situationen du beskriver är olaga tvång. Det är dock svårt att ge ett exakt svar på frågan om detta skulle utgöra olaga tvång eller inte. Utgången beror nämligen till stor del på de specifika omständigheterna i det enskilda fallet. För att ändå ge lite tydlighet angående vad som gäller kommer jag i det följande förklara mer om brottet och vad det innebär. Är du bara ute efter en snabb överblick finns en sammanfattande del i slutet.

Förutsättningarna för olaga tvång

För olaga tvång kan bl.a. dömas den som genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig gärning tvingar någon att göra, tåla eller underlåta något (4 kap. 4 § brottsbalken).

Genom misshandel eller annars med våld

För att det ska vara fråga om ett olaga tvång måste tvånget ha utövats genom några olika speciella sätt. Det första som skulle kunna vara relevant för just din fråga är när någon genom misshandel eller annars med våld tvingar någon att göra, tåla eller underlåta något. Det våld som avses behöver inte vara så allvarligt som exempelvis misshandel, utan det räcker med lindrigare former av våldsanvändning. Man brukar dra gränsen vid att våldet ifråga ska ha varit så kraftigt att det övervunnit ett motstånd från den som blev utsatt för det. Att exempelvis knuffa, slå eller hålla fast någon är alltså tillräckligt.

Genom hot om brottslig gärning

Ett annat sätt som skulle kunna vara aktuellt för ditt beskrivna scenario och som då gör ett tvång olagligt, är om tvånget har utövats genom hot om brottslig gärning. Det kan i detta fall röra sig om ett hot om vilken brottslig gärning som helst. I ditt fall kan man tänka sig att det exempelvis skulle kunna röra sig om hot om misshandel eller frihetsberövning.

Tvånget

För att det ska röra sig om olaga tvång måste man dock komma ihåg att hotet fortfarande måste innefatta den tvingande delen om att någon ska göra, tåla eller underlåta något. Det räcker alltså inte med att någon använder våld eller hot om brottslig gärning för att det ska röra sig om ett tvång. Den som blir utsatt för exempelvis hotet måste även bli tvingad till något, annars kommer det endast röra sig om olaga hot (vilket jag har skrivit mer om här).

Man brukar säga att tvånget antingen ska vara relativt eller absolut. Relativt tvång går ut på att den utsatte får en valmöjlighet men väljer att följa gärningsmannens vilja just för att det andra valet inte är rimligt. För att koppla detta till ditt fall skulle det exempelvis kunna röra sig om att barnet anser sig ha tillräckliga skäl för att skriva med höger hand istället för vänster eftersom denne annars riskerar att bli slagen.

Absolut tvång går istället ut på att offret blir underkastad vissa händelser. I ditt scenario kan man beskriva det som att barnet helt enkelt inte kan undgå att tåla att något händer med det.

Det måste leda till ett resultat

En sista förutsättning för att någon ska dömas för olaga tvång är att tvånget faktiskt har lett till ett resultat. Om det ovan diskuterade våldet eller hotet inte har lett till ett resultat så kan straff inte komma ifråga. I ditt fall skulle resultatet kunna utgöras av att barnet helt enkelt avstår att skriva med vänster hand och istället skriver med höger hand.

Något om vårdnadshavares uppsiktsplikt

Som vårdnadshavare till mindre barn uppstår emellertid ibland situationer där det finns anledning till ett ingripande genom våld för att vårdnadshavaren ska kunna fullgöra sin uppsiktsplikt enligt 6 kap. 2 § föräldrabalken. Sådana gärningar är då tillåtna så länge de inte utgör kränkande behandling enligt 6 kap. 1 § föräldrabalken. Ett exempel på sådan kränkande behandling skulle vara att vårdnadshavaren hotar med att ge barnet stryk om denne inte gör, tål eller underlåter att göra något som man säger åt den.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan den som genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig gärning tvingar någon att göra, tåla eller underlåta något dömas för olaga tvång (4 kap. 4 § brottsbalken).

Angående våldsanvändandet räcker det med att våldet ifråga har varit så kraftigt att det övervunnit ett motstånd från offret. När det gäller hot om brottslig gärning kan det röra sig om vilken brottslig gärning som helst, som exempel kan nämnas misshandel eller frihetsberövning.

Man får heller inte glömma att våldet eller hotet även måste ha ett samband med ett tvång. Den som blir utsatt för våld eller hot måste även tvingas till något, annars skulle det enbart röra sig om exempelvis misshandel eller olaga hot. För att något ska kunna dömas för olaga tvång krävs slutligen att tvånget lett till ett resultat.

När det gäller barn ska man emellertid notera att vårdnadshavare har en uppsiktsplikt över sina barn. Detta gör det tillåtet att ibland använda visst våld för att få barnet att lyda. Det får dock aldrig röra sig om kränkande behandling av barnet.

Avslutningsvis vill jag tillägga att det är fullt lagligt att påverka någon genom utlovandet av en belöning. Om man vill få sitt barn (eller någon annan för den delen) att ändra ett beteende, kan man således använda en belöning som motivation för att personen ska göra som man säger.

Jag hoppas att du fick hjälp med din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Fredrik Nygren
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1150)
2021-04-21 Är det olagligt att tjuvläsa sms, sprida bilder/sms och spionera på annans mobil?
2021-04-20 Är det brottsligt att ringa någon mot dennes vilja?
2021-04-20 Har arbetsgivare rätt till att läsa patientjournaler?
2021-04-09 Är det olagligt att fota någon utan deras tillåtelse?

Alla besvarade frågor (91388)