Är det olagligt att ta bilder på andra utan deras tillåtelse?

Jag är handikappad och har personliga assistenter som arbetar hos mig. Kommunen är deras arbetsgivare.

Det har kommit till min kännedom att en assistent fotograferar i min lägenhet och skickar till sin chef. Det gör hon för att chefen övervakar en annan assistent. Det känns olustigt och det sker utan min tillåtelse

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att en person som befinner sig i ens hem tar bilder utan ens tillåtelse kan upplevas som mycket obehagligt. För att ett sådant agerande ska framkalla straffansvar krävs det dock ganska mycket. Din fråga aktualiserar främst två brott, nämligen olovlig fotografering ( 4 kap. 6 a § första stycket brottsbalken [BrB]) och ofredande (4 kap. 7 § BrB). Bestämmelsen avseende kränkande fotografering skyddar den person som blir olovligen fotad, i din fråga alltså assistenten som "övervakas".

Nedanför kommer jag gå igenom kraven som ska vara uppfyllda för att respektive brott ska anses föreligga och hur dessa krav förhåller sig till situationen som beskrivs i frågan. Längst ner i svaret finns tips för hur du kan gå tillväga.

Om brottet ofredande

Det kan eventuellt utgöra ofredande att fotografera i någons bostad utan tillstånd, förutsatt att man gör det på ett hänsynslöst sätt eller utsätter den som bor där för störande kontakter. Störande kontakter kan vara att man tar bilder eller filmar upprepade gånger på ett påträngande sätt. Att agera hänsynslöst kan exempelvis vara att man på ett allvarligt sätt stör, hotar eller försöker skrämma en person.

Ett ytterligare krav är att handlandet ska vara ägnat att kränka personens frid på ett kännbart sätt, förenklat kan det förklaras som att syftet med handlandet ska vara att störa personen i fråga. Kravet på "kännbart sätt" innebär att mindre allvarliga handlingar undantas från bestämmelsen.

Agerandet som beskrivs i frågan har antagligen inte uppnått till den nivån att det kan anses vara "hänsynslöst" gentemot dig, dock har jag svårt att göra en sådan bedömning eftersom det jag inte vet exakt hur allt har gått till. Exempelvis skulle det kunna utgöra ofredande om personen i fråga fortsätter att ta bilder i ditt hem på ett påträngande sätt trots att du flera gånger bett hen att sluta.

Om brottet kränkande fotografering

Det är kriminaliserat att med ett teknisk hjälpmedel i hemlighet ta upp bild av någon som befinner sig inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller annat liknande utrymme. Den som gör detta kan dömas för kränkande fotografering till böter eller fängelse i högst två år (4 kap. 6 a § första stycket BrB). Om ett sådant handlande däremot är försvarlig med hänsyn till syftet och övriga omständigheter ska man inte dömas till ansvar (4 kap. 6 a § andra stycket BrB). Bestämmelserna gäller inte heller den som med tekniskt hjälpmedel tar upp bild av någon som ett led i en myndighets verksamhet. Eftersom arbetsgivaren är kommunen kan eventuellt detta undantag bli relevant för situationen.

Som nämnt ovan kan man undantas får straffrättslig ansvar om bildupptagningen är försvarlig. Här ska den enskildes intresse av skydd mot kränkande fotografering vägas mot fotograferingens syfte och rätten till yttrande- och informationsfrihet. En helhetsbedömning ska göras i varje enskilt fall. Omständigheter som kan föranleda att bildupptagningen anses vara försvarlig är exempelvis om fotograferingen sker som ett led i nyhetsförmedling eller i något annat sammanhang av samhälleligt intresse eller om fotograferingen sker för att dokumentera bevisning av ett brott. Fotografering som är harmlös med hänsyn till syftet och övriga omständigheter kan också anses vara försvarlig. Samma gäller fotografering som är en del av ett vetenskapligt arbete eller har en konstnärlig karaktär. Men eftersom den enskildes intresse av skydd mot kränkande fotograferingen alltid ska beaktas kan en person dömas till ansvar även om en av dessa eller flera av omständigheterna föreligger (se prop. 2012/13:69).

Eftersom jag inte vet syftet med bildupptagningen eller omständigheterna som förelåg vid tillfället är det svårt för mig att göra en försvarlighetsbedömning.

Hur du kan gå tillväga

Om du tror att du eller någon annan har blivit utsatt för ett brott är det viktigt att du gör en polisanmälan. För att veta mer om hur du gör en polisanmälan kan du klicka här. Oavsett om det har begåtts ett brott eller inte kan du självklart förmedla att du inte vill att personliga assistenter tar bilder i ditt hem utan din tillåtelse.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga och att situationen löser sig! Om det är något mer du undrar över är du välkommen att ställa en ny fråga.

Med vänliga hälsningar,

Elin AndrénRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”