FrågaSTRAFFRÄTTBrott mot frihet och frid, 4 kap. BrB29/11/2020

Är det olagligt att hota om att berätta "något" för någon annan?

Hej! Är det brottsligt för någon att hota mig med att han ska berätta något för mina barn? Vad det är vet jag inte men kontexten uppfattas som negativ.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det brott som skulle kunna aktualiseras i situationen du beskriver är olaga hot. Det är dock svårt att ge ett exakt svar på frågan om detta skulle utgöra olaga hot eller inte. Utgången beror nämligen till stor del på de specifika omständigheterna i det enskilda fallet. För att ändå ge lite tydlighet angående vad som gäller kommer jag i det följande förklara mer om brottet och vad det innebär. Är du bara ute efter en snabb överblick finns en sammanfattande del i slutet.

Förutsättningarna för olaga hot

För olaga hot kan dömas den som hotar någon annan med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid (4 kap. 5 § brottsbalken).

Den brottsliga gärningen

I den äldre lydelsen av lagtexten gavs "lyftande av vapen mot annan" som exempel på vad som menades med hot om brottslig gärning. Även om detta inte längre framgår direkt av lagtexten, så omfattas det fortfarande av bestämmelsen. Ett hot behöver emellertid inte vara öppet för att det ska utgöra olaga hot enligt paragrafen, utan det kan även vara förtäckt. Med att ett hot är förtäckt menas att det är indicerat eller antytt vad som sägs eller görs. En klassiker är att någon säger något i stil med "Jag vet var du bor". Det du beskriver skulle således eventuellt kunna utgöra ett förtäckt hot.

Vad som dock måste noteras är att hot om annat än brottslig gärning inte är kriminaliserade. I detta hänseende kan nämnas att ett skandaliseringshot inte utgör olaga hot, om inte förutsättningarna för exempelvis förtal eller förolämpning är uppfyllda. Det krävs dock även att hotet inte avser ett brott som framstår som helt lindrigt.

Ägnat att hos dig framkalla allvarlig rädsla

Uttrycket att det är tillräckligt att hotet är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla innebär att man vid bedömningen framförallt utgår från hur situationen uppfattades ur den hotades synpunkt. Det är alltså hur du som hotad uppfattar situationen som främst spelar roll för om det kan utgöra ett olaga hot eller inte.

Det krävs dock inte att du som hotad faktiskt blivit rädd i det konkreta fallet, utan det räcker med att det normalt sätt duger till att hos just dig skapa en allvarlig rädsla. Om du däremot inte blir rädd för hotet på grund av att du inte tror att det är allvarligt menat, eller för att du utan problem kan avstyra hotets förverkligande, eller för att du helt enkelt inte bryr dig om att hotet förverkligas, så anses inte hotet vara ägnat att hos just dig framkalla allvarlig rädsla och då skulle det inte heller utgöra ett olaga hot.

Även om man i bedömningen av om något är ägnat att framkalla allvarlig rädsla främst utgår från den hotades synvinkel, ska även nämnas att man även fäster vikt vid de faktiska omständigheterna i fallet. Saker såsom eran relation till varandra och hur den hotande agerar i övrigt spelar således också roll.

Sammanfattning

För att ett hot ska vara olagligt måste det innefatta ett hot om en brottslig gärning. Det behöver inte vara ett öppet hot utan det räcker med att du förstår vad den hotande menar. Att hota om att berätta något för någon är i sig inte brottsligt, så länge inte det som den hotande hotar om att berätta i sig självt är kriminaliserat – såsom förtal eller förolämpning. Det krävs dock även att hotet inte avser ett brott som framstår som helt lindrigt.

Om ett sådant hot föreligger blir det sedan avgörande om hur du normalt sätt skulle ha uppfattat situationen. Du behöver inte faktiskt ha blivit rädd, utan det räcker med att det normalt sätt skulle ha dugt till att hos just dig skapa en allvarlig rädsla. Faktiska omständigheter som din och den hotandes relation samt hur denne agerar i övrigt tas även med i bedömningen.

Om du således har blivit utsatt för ett hot som du upplever som allvarligt, bör du göra en polisanmälan.

Hoppas att du fick hjälp med din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Fredrik NygrenRådgivare
Hittade du inte det du sökte?