Är det olagligt att gå in på privat tomtmark?

FRÅGA
I utredning om hemfridsbrott m a a tidigare fråga omtalas bara fall av olovlig intrång i bostad / lägenhet / hus. Men gäller detta ej på privat villatomt eller tex om ngn går upp olovligen på husets tak och bryter sönder tex en TV-antenn etc?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att den i huvudsak handlar om hemfridsbrott samt att du redan har lite koll på vad som gäller vid denna typ av brottslighet. För tydlighetens skull, och för att vara på den säkra sidan, kommer jag emellertid att gå igenom vissa grundläggande saker ändå. Är du ute efter en snabb överblick finns dock ett sammanfattande stycke i slutet.

Hemfridsbrott innefattar även villatomt och hustak

Av 4 kap. 6 § brottsbalken framgår att den som olovligen befinner sig eller kvarstannar där någon annan har sin bostad kan dömas för hemfridsbrott till påföljden böter. I lagtexten nämns vidare att detta gäller vare sig det är rum, hus, gård eller fartyg. Som du själv nämner i din fråga innefattar det olovligt intrång i bostad, såsom lägenhet och hus.

Därutöver innefattar det även den tomt och trädgård som hör till bostaden. Således rör det sig inte bara om eventuellt hemfridsbrott om någon olovligen skulle göra intrång i din bostad, utan även om någon olovligen skulle gå in på din villatomt. Detsamma gäller om någon olovligen skulle klättra upp och befinna sig på eller kvarstanna på ditt hustak.

Om någon dessutom bryter sönder din TV-antenn kan den även ha gjort sig skyldig till skadegörelse enligt 12 kap. 1 § brottsbalken. Den bedömningen lämnar jag dock utanför omfattningen för detta svar om hemfridsbrott.

Hemfridszonen inskränker allemansrätten

Värt att notera är att det enligt 2 kap. 15 § fjärde stycket regeringsformen framgår att alla genom allemansrätten ska ha tillgång till naturen. Allemansrättens grundprincip är att du får vistas nästan överallt i naturen, och då även på annans mark, så länge du inte stör eller förstör.

Från denna huvudregel finns dock vissa undantag, ett av dessa är att du måste ta hänsyn till den s.k. hemfridszonen. Hemfridszonen är det område runt en bostad som allmänheten inte får beträda. Ett generellt mått för hur stor dess yta är finns emellertid inte. Tydligt är dock att allemansrätten inte råder inom detta område och om någon olovligen gör intrång på det så kan denne dömas för hemfridsbrott enligt 4 kap. 6 § brottsbalken.

För vidare läsning om hemfridszonen hänvisar jag till Naturvårdsverkets hemsida.

Sammanfattning

Det är inte bara olovligt intrång i själva bostaden som omfattas av hemfridsbrott enligt 4 kap. 6 § brottsbalken, även sådant intrång på villatomt eller hustak anses som huvudregel innefattas. Runt bostäder finns ett område som kallas för hemfridszon. Detta område får allmänheten inte utan lov gå in på, gör man det riskerar man att dömas för hemfridsbrott i enlighet med nyss nämnda lagrum.

Hoppas att du fick hjälp med din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Fredrik Nygren
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1178)
2021-06-19 Bli fotograferad på sin egen tomt
2021-06-04 Kan man klättra på statligt eller privat ägt tak?
2021-06-01 Vad är "hemmet" i hemfridsbrott?
2021-05-30 Är det brottsligt att befinna sig på en byggarbetsplats?

Alla besvarade frågor (93215)