Är det olagligt att filma en olycka?

Hej. Är det olagligt att filma en olycka eller en händelse om man inte får med dom drabbade eller ansikten/nummerplåtar på bild/video

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar ifall det är olagligt att filma en olycka där man inte ser personerna eller liknande i videon.

Är det olagligt att filma en olycka?

Att filma en olycka skulle kunna bedömas som olaga integritetsintrång (4 kap. 6 c § BrB). I detta fall att det sprids bild på att någon befinner sig i en mycket utsatt situation, om spridningen är ägnad åt att medföra allvarlig skada för den som bilden rör.

Med skada avses enligt lagkommentar skada på privatlivet och den personliga integriteten. Att den ska vara allvarlig innebär att det ska handla om situationer där spridningen kan leda till psykiskt lidande eller andra allvarliga negativa konsekvenser för den enskilde. Vid bedömningen fästs särskild betydelse vid vilken typ av uppgifter det är fråga och om hur och i vilken omfattning de blivit spridda (prop. 2016/17:222 s 96).

Straffet för olaga integritetsintrång är böter eller fängelse i högst 2 år, eller vid grovt brott, fängelse i lägst 6 månader och högst 4 år (4 kap. 6 c-d §§ BrB). Oftast bedöms påföljden till fängelse, men det måste bestämmas utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.

Om gärningen med hänsyn till syftet och övriga omständigheter var försvarlig, ska det inte dömas till ansvar. (4 kap. 6 c § tredje stycket BrB)

För att bestämmelsen ska bli tillämplig, krävs det att bilderna faktiskt sprids. Du nämner bara vad som sker ifall olyckan filmas, inte att den faktiskt sprids. Om den inte sprids utan bara filmas, är det inte talan om olaga integritetsintrång. Med spridning avses att uppgifterna görs tillgängliga för fler än ett fåtal personer. Spridningen ska vara ägnad åt att medföra allvarlig skada. Det innebär inte att den måste göra det i det enskilda fallet, utan den ska typiskt sett kunna medföra sådan skada.

Sammanfattningsvis får man inte sprida bilder från en olycksplats i syfte att kränka eller medföra allvarliga skada för exempelvis ett olycksoffer. Om detta kan undvikas genom att offret inte syns på bilderna är svårt att avgöra, då det kan vara kränkande för personen ändå.

Hoppas detta gav dig svar på din fråga! Om du har fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss på lawline igen.

Vänliga hälsningar,

Cornelia NilssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo