Är det möjligt att ogiltigförklara ett bodelningsavtal?

2019-08-08 i Avtals ogiltighet
FRÅGA
Är det försent att gå in och begära rättelse efter bodelning 2016 efter skiljsmässa då ena parten inte redovisat tillgångar och därmed utelämnat dessa ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett bodelningsavtal är ett avtal mellan två makar där de tillsammans har kommit överens om hur deras tillgångar ska fördelas samt signerat detta (9 kap. 5 § Äktenskapsbalken). Detta innebär att bodelningsavtalet enligt principen om att avtal ska hållas inte går att justera eller ångra i efterhand. Däremot så finns det andra sätt för makarna att komma undan avtalet om det visar sig att uppgifter eller liknande inte stämmer överens med vad som framgår av avtalet.

Är det möjligt att ogiltigförklara ett bodelningsavtal?

Eftersom båda makarna har en redovisningsplikt så är det möjligt för en domstol att genom avtalslagens (AvtL) regleringar ogiltigförklara avtalet om det finns en grund för detta. Det finns flera olika grunder för att ogiltigförklara ett avtal men i detta fallet bedömer jag att en makes bristande redovisningsplikt kan vara möjligt att se som ett svikligt förledande (30 § AvtL). Denna paragraf innebär att om en av parterna i avtalet uppsåtligen har vilselett den andre, som i detta fallet medvetet underlåtit att redovisa tillgångar, så har domstolen en grund till varför avtalet kan förklaras ogiltigt.

Värt att notera är att domstolen värderar principen om att avtal ska hållas och är därför restriktiva när det kommer till att häva avtal. För att avtalet ska kunna hävas behöver också den parten som anför att avtalet ska ogiltigförklaras kunna bevisa att den andre parten medvetet undvikit att redovisa och ta med tillgångarna.

Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga!

Vänligen,

Evelina Sjöberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll