Är det lönt att överklaga beslut om återkallelse av körkort på grund av drograttfylleri?

2020-04-06 i Trafik och körkort
FRÅGA
Jag har blivit av med körkortet på grund av drog rattfylla det var en engångs tillfällighet. Jag driver ett företag med 10 anställda och 7 grävmaskiner omsättning 950 000/mån så jag är ingen nedgången person.Man har bestämt indraget körkort i ett år. Jag har skrivit en gång innan man tog beslutet och yttrat mig. Man har 3 veckor på sig att överklaga beslutet står det. Är det någon mening ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Om man kör ett motordrivet fordon efter att ha intagit narkotika i så stor mängd att det under eller efter färden finns något narkotiskt ämne kvar i blodet döms man för drograttfylla. Undantaget är om narkotikan intagits i enlighet med läkares eller annan behörig receptutfärdares ordination (4 § andra stycket lkg om straff för vissa trafikbrott).

Om körkortshavaren gjort sig skyldig till brottet rattfylleri ska körkortet återkallas (5 kap. 3 § p1b körkortslagen). I rattfylleri innefattas även för det fall att man dömts för drograttfylleri genom att man haft något narkotiskt ämne kvar i blodet under eller efter färden. När körkortet återkallas ska det bestämmas en tid inom vilken det inte får utfärdas nytt körkort, s.k. spärrtid. Spärrtiden ska vara lägst en månad och högst tre år (5 kap. 6 § körkortslagen). När det föreligger synnerliga skäl får återkallelse underlåtas eller spärrtiden sättas ned, om det kan ske utan fara för trafiksäkerheten. Om återkallelse underlåtes får varning meddelas istället (5 kap. 10 § andra stycket körkortslagen). Enligt praxis är spärrtiden vid drograttfylleri minst tolv månader (RÅ 2008 ref. 12).

Av förarbeten till bestämmelserna framgår bland annat att spärrtiden ska bestämmas utifrån en nyanserad avvägning (jfr prop. 1975/76:155 s. 99). Vissa schabloner för körkortsspärrens längd är dock nödvändiga för att motverka att oenhetlig praxis utvecklas. Minimitiden om en månads spärrtid bör höra till undantagen (jfr prop. 1997/98:124 s. 41). När det gäller att sätta ned spärrtiden eller att meddela varning med hänsyn till synnerliga skäl, måste restriktivitet iakttas. Exempel på sådant som kan anses utgöra synnerliga skäl är att körningen avsett kort förflyttning av fordon på till exempel en gård eller parkeringsplats, att körningen av annan anledning orsakat endast ringa trafikfara, att det finns ett utpräglat behov av körkort eller att en osedvanligt lång tid har förflutit mellan brott och tidpunkten för körkortsingripandet (jfr prop. 1975/76:155 s. 100 och s. 109 f.). Nedsättning av spärrtid som kan vara motiverad av särskilda personliga hänsyn får inte ske, om vederbörande bedöms utgöra ett påtagligt riskmoment i trafiken (jfr pro p. 1976/77:113 s.38).

I ditt fall finns det möjlighet att överklaga beslutet att återkalla ditt körkort med en spärrtid om tolv månader. Sett till praxis är spärrtiden vid drograttfylla minst tolv månader (vilket är vad som beslutats i ditt fall). Det är ofta svårt att få lägre spärrtid; att det krävs synnerliga skäl innebär ett högt ställt krav. I tidigare rättsfall finns det exempel på när förvaltningsrätten satt ned spärrtiden till lägre än tolv månader, men att det sedermera ändrats vid kammarrättens prövning. När det gäller narkotika är bedömningen å min mening väldigt snäv och det är svårt att få en lägre spärrtid än den du fått. Mitt svar på din fråga är därmed att du har en möjlighet att överklaga och begära en lägre spärrtid, dina möjligheter till framgång är dock rent generellt små om du inte har något speciellt som kan anföras till din fördel.

Då du beställt telefonuppföljning kommer jag att ringa dig imorgon, tisdagen den 7 april, klockan 10.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Vid samtalet kan vi prata vidare om hur dina förutsättningar för ett överklagande ser ut, utifrån de eventuella omständigheter du kan anföra. Om den föreslagna tiden inte är lämplig är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post dessförinnan, så bokar vi in en annan tid. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (904)
2021-06-24 Läkares anmälningsskyldighet och körkortsåterkallelse av medicinska skäl
2021-06-23 Kan man använda ett indraget körkort som legitimation?
2021-06-19 Kan taxiförarlegitimation erhållas trots narkotikabrott som tidigare har begåtts?
2021-06-14 Vad gäller under prövotiden?

Alla besvarade frågor (93336)