Är det lagligt för en enskild att inhämta personuppgifter från diverse digitala databaser för att sedan föra in de i privata register?

FRÅGA
Är det lagligt, och i enlighet med GDPR, att en tredje part använder sig av publik information som finns tillgänglig via exempelvis Eniro, Facebook eller LinkedIn?Ponera att jag som tredje part använder data från Eniro för att skapa en egen databas med personuppgifter hämtade från Eniro; såsom adresser, födelsedagar, etc.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Man kan tro att GDPR är den tillämpliga lagen här då det förvisso rör sig om behandling av personuppgifter på automatiserad väg, men de uppgifter som du nämner är direkt undantagna från GDPR genom art. 86 GDPR. Härvid tar den svenska tryckfrihetsförordningen (TF) staffetpinnen, specifikt 2 kap. 1 § TF om envars rätt att få ta del av allmänna handlingar. De uppgifter du anger i din fråga ska även anses utgöra en del av skatteverkets folkbokföring (adresser och födelsedagar), vilket är att betraka utgöra en av skatteverket sammanställd databas. Detta får följdaktligen konsekvensen att lag (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (även känd som PSI-lagen) blir tillämplig. Lagen i fråga avser att göra de databaser eller annan informationsinsamling som myndigheter har upprättat tillgänglig för allmänheten (privata och kommersiella aktörer) att ta del av samt vidareutnyttja vilket framgår av 1 § PSI-lagen. Denna rätt att ta del av samt vidareutnyttja de av det allmänna framställda databaserna är gäller endast såtillvida uppgifterna inom dessa databaser inte är behäftade med någon sekretess. Här blir offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL) tillämplig, men för just de uppgifter som du anger i frågan råder en presumtion mot sekretess (dvs. att uppgifterna får lämnas ut) vilket framgår av 21 kap. 7 § OSL.

Det är med anledning av det nyss sagda alltså fritt fram för enskilda att ta del av personuppgifter så som adresser och födelsedagar och föra register över de från hemsidor så som Eniro då dessa företag själva har hämtat denna information från myndigheters databaser.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Benjamin Lindholm
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?