Är det lagligt att sälja domar online?

Min son åkte fast för marijuana innehav 2016. Fick en prick och böter. Till min fasa ser jag att Mr koll mot en avgift på 99 kr säljer hans dom . Hur kan detta vara lagligt . Han blir ju ett villebråd , vem som helst kan ju se och han måste alltid sona sitt brott fast han inte längre röker Marijuana . Han får inget arbete . Vad kan man göra . Jag kan tycka att det okej vid anna typ av brott men att tjäna pengar på andras olycka . Hur är detta tillåtet . Jag är mycket upprörd över detta .

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Lagarna som reglerar handlingars offentlighet och sekretess är tryckfrihetsförordningen (TF) samt offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen stadgar att handlingar och uppgifter hos myndigheter ska vara tillgänglig för allmänheten, principen är grundlagsstadgad i 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen. Offentlighetsprincipen kan inskränkas genom att en annars offentlig handling sekretessbeläggs. För att man ska kunna hindra att en allmän handling lämnas ut på grund av sekretess måste det finnas en lagstadgad möjlighet att göra så, dessa föreskrivs i offentlighet- och sekretesslagen.

Är domar offentliga handlingar?

Till att börja med måste man kontrollera så att domar faktiskt utgör handlingar. Kraven som ställs för att någonting ska ses som en handling i rättslig mening finns i 2 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen. Förenklat brukar man säga att en handling ska vara en "informationsbärare". En dom innehåller definitivt information och vi kan därmed fastställa att det är en handling. Nästa steg är att kolla om handlingen är allmän. Man kollar då på om domen är upprättad eller inkommen till en myndighet samt förvaras där (2 kap. 4 § TF). Eftersom domen är upprättad hos en domstol är den att se som allmän (2 kap. 10 § TF). Vi har alltså fastställt att domen är en allmän handling och således även offentlig om det inte finns ett lagstadgat stöd för att sekretessbelägga den.

Kan det föreligga sekretess?

Även i offentlighets- och sekretesslagen är utgångspunkten att en handling ska lämnas ut till allmänheten på begäran (6 kap. 4 § OSL). Eventuellt skulle det kunna föreligga sekretess på handlingen, exempelvis genom 21 kap. 1 § OSL. Eftersom "Mr Koll" har fått ut domen från domstolen har de gjort bedömningen att handlingen inte innehåller uppgifter som ska sekretessmarkeras.

Vad gäller i detta fallet?

Vi har alltså kommit fram till att handlingen är offentlig och allmänheten har således rätt att ta del av den. Den avgift som "Mr Koll" tar är egentligen inte för domen i sig, då denna lämnas ut gratis från domstolen (eventuellt kan domstolen ta en avgift för kopiering om man vill ha ut domen på papper) (2 kap. 15 § och 2 kap. 16 § TF). Det "Mr Koll" egentligen tar betalt för är dock administrativa avgifter snarare än själva domen i sig.

Sammanfattning

Domar från Sveriges allmänna domstolar är som utgångspunkt offentliga handlingar. Offentligheten kan inskränkas om det föreligger sekretess på uppgifter i handlingen. I detta fall har "Mr Koll" begärt ut domen från en domstol som gjort en sekretessprövning och då funnit att det inte föreligger någon sekretess på uppgifterna i handlingen. Att "Mr Koll" säljer dessa domar är således inte olagligt eftersom handlingarna är offentliga.

Med vänliga hälsningar

Axel HelgessonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Offentlighetsprincipen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo