Är det lagligt att bränna Koranen?

2020-09-05 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Apropå det planerade koranbränningsmötet framför en moské i Rosengård (Malmö): Är det en laglig handling? Önskar också eventuella lagparagrafer som skulle kunna appliceras.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Yttrandefrihet

Var och är skyddade mot det allmänna att yttra sig fritt i tal, skrift eller på annat sätt uttrycka tankar, åsikter och känslor (2 kap. 1§ 1p. regeringsformen). Detta innebär att det allmänna inte får bestraffa eller begränsa yttrandefriheten. Dock finns det en gräns för när yttrandefriheten inkräktar på andra människors rättigheter, då yttrandefriheten inte får övergå till att skada eller kränka andra. Yttrandefriheten får alltså inskränkas genom lag (2 kap. 20§ 1p regeringsformen). Yttrandefriheten är också skyddad av Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna, artikel 10.

Brottet hets mot folkgrupp

Även om vi i Sverige har yttrandefrihet, är vissa typer av yttrande kriminaliserade. Den som i ett uttalande som sprids, hotar eller uttrycker missaktning för en folkgrupp eller annan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck, döms för hets mot folkgrupp till fängelse i högst två år (16 kap. 8§ brottsbalken). Hets mot folkgrupp är alltså en inskränkning i den lagstadgade yttrandefriheten. Med "sprids" anses att det räcker med att ett uttalande, i skrift eller muntligt, når endast ett fåtal människor, men yttranden inom den privata sfären är inte kriminaliserat under detta brott. Med "missaktning" tolkas inte nödvändigtvis alla uttalande med förnedrande karaktär, utan uttalandet måste överskrida gränsen för saklighet och en vederhäftig diskussion. Om du vill läsa mer om brottet hets mot folkgrupp, rekommenderar jag dig att titta i förarbetena till lagen, vilka du kan hitta på regeringens hemsida.

Det är svårt att säga huruvida det är lagligt att bränna Koranen, det beror på omständigheterna kring situationen. Högsta domstolen har sagt att avgörande är hur uttalandet eller meddelande framstår vid en objektiv bedömning, och att det då måste stå klart att gärningspersonens uppsåt varit att sprida ett missaktande meddelande mot en viss grupp. Så att bränna Koranen skulle under vissa omständigheter kunna vara olagligt. Men det är en svår avvägning mit yttrandefriheten.

Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor!

Vänligen,

Sara Pedersen
Fick du svar på din fråga?