Är det lagligt att använda en videkomera som filmar allt framför bilen? Är en dascham olaglig?

Hej! Är det lagligt att använda en videokamera som filmar allt framför bilen när man kör (en så kallad dashcam)? Har försökt att googla men hittar inte något som säger bestämt ja eller nej. Funderar på att köpa en men vet ju inte om jag får använda den.

Tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej, och tack för din spännande fråga!

Rättsläget är för närvarande oklart i fråga om det är tillåtet att använda dashcams utan tillstånd från Datainspektionen. Det är lag om kameraövervakning som är den lag som bör tillämpas. Dock har den tillämpats på olika sätt av olika domstolar i landet.

Därmed kan jag tyvärr inte säga något definitivt om du får använda en dashcam eller inte, men med hjälp av mitt svar kanske du kan bilda dig en egen uppfattning i frågan.

Oavsett om man får använda en dashcam eller inte så får man använda det man filmar som bevis i tvister, som t.ex. vid försäkringstvister. Detta på grund av principen om fri bevisföring.

Dashcams kan vara att anse som tillståndspliktiga övervakningskameror
Om det är “brottsligt” att använda en dashcam beror på om en sådan i juridisk mening ska anses vara en övervakningskamera, och därmed vara tillståndspliktig enligt Kameraövervakningslagen. Om en dashcam anses vara en uppsatt övervakningskamera, och därmed kräver tillstånd från Datainspektionen, så kan det vara brottsligt att använda en utan att ha tillstånd för det. Man riskerar då böter eller fängelse i upp till ett år om man uppsåtligen (med avsikt) eller av oaktsamhet inte införskaffar tillstånd för kameraövervakning. Därutöver finns också andra sätt att bryta mot kameraövervakningslagen, som jag dock inte kommer att gå in på här.

Din fråga kommer därför att handla om hur lagstiftningen angående övervakningskameror ska tillämpas. Det finns i nuläget några domar som handlar om fordonsmonterade övervakningskameror, men domarna säger olika saker. Domarna kommer också från lägre instanser, och dessa har ingen direkt plikt att följa varandra i sina domar. Den enda definitiva vägledningen för rättstillämpningen kan i detta fall komma från Högsta Förvaltningsdomstolen, men tyvärr har denna inte vid det här laget fällt någon dom i frågan som de lägre instanserna kan förhålla sig till.

Grundläggande juridiska förutsättningar
Lagen är tillämplig för övervakningskameror som är uppsatta, om den som har kameran är etaberad i Sverige (§ 3).

Övervakningskameror definieras som “TV-kameror, andra optisk-elektroniska instrument och därmed jämförbara utrustningar som är uppsatta så att de, utan att manövreras på platsen, kan användas för personövervakning” (§ 2)

Eftersom att en dashcam monteras i bilen, och jag förmodar att du bor i Sverige, så kan lagen alltså vara tillämplig och dashcamen därmed vara tillståndspliktig om den riktas mot plats dit allmänheten har tillträde (§ 8). Tillstånd till kameraövervakning ska ges om intresset av sådan övervakning väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli övervakad (§ 9). Hur Datainspektionen skulle ställa sig i en sådan fråga om tillstånd kan jag inte uttala mig om.

Närmre om hur tillämpningarna av lagen har skiljt sig åt
Osäkerheten om hur man ska tolka tillämpligheten i fråga om kameror som är uppsatta i bilar handlar om hur man ska tolka begreppet “uppsatt”. De två alternativa tolkningarna är att antingen:

A) kameran är uppsatt eftersom att den inte är handhållen, eller

B) eftersom att bilen rör sig så är kameran inte uppsatt (som på en t.ex. en stolpe).

Alternativ A: att lagen är tillämplig
Till stöd för alternativ A finner man en dom från förvaltningsrätten i Stockholm från 2013 (som jag tyvärr inte har hittat målnumret för). Där hade ett bussbolag ansökte om tillstånd för att filma vägen framför bussen med en monterad kamera. Detta ansågs inte tillåtligt, men domstolen invänder inte mot att bussbolaget ordnar så att en person håller kameran med sina händer, eftersom att kameran då inte vore uppsatt.

Vidare finner man stöd för alternativ A i propositionen till kameraövervakningslagen (ett dokument där syftet man diskuterar vad syftet med att införa lagen är). Där står det angående definitionen av en övervakningskamera att “Med uppsatt avses att placeringen av kameran ska ha en viss varaktighet… Kameror som är fastsatta på fordon har ansetts uppsatta i lagens mening.” (prop. 2012/13:115 s. 26)

Alternativ B: att lagen inte är tillämplig
Till stöd för alternativ B finner man en dom från förvaltningsrätten i Malmö den 17 mars 2015 (mål nr 6479-14). Där betonar domstolen att en kamera monterad på ett fordon är i ständig rörelse och därmed inte övervakar samma plats. Domstolen anser därför att kameran inte kan anses vara uppsatt enligt lagens mening.

Därutöver har kammarrätten i Göteborg i juni 2015 kommit till samma bedömning som förvaltningsrätten i Malmö gjorde i målet ovan: en mobiltelefon som monteras för att filma på en bil eller en cykel utgör en rörlig kamera och är inte uppsatt.

Vi väntar på klarhet:
Dock har Datainspektionen överklagat båda domarna beskrivna ovan, B. Jag har inte hittat information om Högsta Förvaltningsdomstolen har beviljat prövningstillstånd eller inte för överklagandet av kammarrätten i Göteborgs dom, men det verkar inte helt osannolikt att det skulle beviljas eftersom att det finns goda argument för att det skulle vara bra med ett klargörande från Högsta Förvaltningsdomstolen i den här frågan.

Därmed är rättsläget för närvarande oklart i fråga om det är tillåtet att använda dashcams utan tillstånd från Datainspektionen.

Hoppas att mitt svar ändå har varit dig till någon sorts hjälp,

Vänligen,

Hampus Stålholm HolmqvistRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Offentlig rätt och Trafik och körkort? Vi hjälper dig till fast pris!

Körkortsärende4995 kr

Gäller ett yttrande eller överklagande. Du skriver själv under och skickar in yttrandet eller överklagandet. Vill du hellre bli företrädd av Lawline? Vänligen klicka här.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning