Är det hets mot folkgrupp att bränna koranen?

2020-09-05 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hur kan en laglig handling vara hets emot folkgrupp? Som koran bränningen?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Yttrandefrihet

Var och är skyddade mot det allmänna att yttra sig fritt i tal, skrift eller på annat sätt uttrycka tankar, åsikter och känslor (2 kap. 1§ 1p. regeringsformen). Detta innebär att det allmänna inte får bestraffa eller begränsa yttrandefriheten. Dock finns det en gräns för när yttrandefriheten inkräktar på andra människors rättigheter, då yttrandefriheten inte får övergå till att skada eller kränka andra. Yttrandefriheten får alltså inskränkas genom lag (2 kap. 20§ 1p regeringsformen).

Brottet hets mot folkgrupp

Även om vi i Sverige har yttrandefrihet, är vissa typer av yttrande kriminaliserade. Den som i ett uttalande som sprids, hotar eller uttrycker missaktning för en folkgrupp eller annan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck, döms för hets mot folkgrupp till fängelse i högst två år (16 kap. 8§ brottsbalken). Hets mot folkgrupp är alltså en inskränkning i den lagstadgade yttrandefriheten. Med "sprids" anses att det räcker med att ett uttalande, i skrift eller muntligt, når endast ett fåtal människor, men yttranden inom den privata sfären är inte kriminaliserat under detta brott. Med "missaktning" tolkas inte nödvändigtvis alla uttalande med förnedrande karaktär, utan uttalandet måste överskrida gränsen för saklighet och en vederhäftig diskussion.

Det är svårt att säga huruvida det är lagligt att bränna Koranen, det beror på omständigheterna kring situationen. Högsta domstolen har sagt att avgörande är hur uttalandet eller meddelande framstår vid en objektiv bedömning, och att det då måste stå klart att gärningspersonens uppsåt varit att sprida ett missaktande meddelande mot en viss grupp. Så att bränna Koranen skulle under vissa omständigheter kunna vara olagligt.

Hoppas du har fått svar på dina frågor!

Vänligen,

Sara Pedersen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2592)
2021-04-16 Kan jag byta mitt målsägandebiträde?
2021-04-14 Får studentfest anordnas under covid-19?
2021-04-12 Hur får jag reda på vilken anstalt min son avtjänar sitt straff på?
2021-04-10 Ansökan om vapentillstånd/licens

Alla besvarade frågor (91293)