Är det förbjudet att diskriminera de som valt att inte vaccinera sig mot covid-19 och är det digitala vaccinpasset lagligt?

Hej!

Jag har läst att det enligt Europas grundlag är förbjudet att diskriminera människor för att de har valt att inte ta ett vaccin. Stämmer detta? Om ja, hur är det då möjligt att många makthavande i olika länder nu har fått lov att kräva att folk måste ha vaccinerat sig mot Covid 19 för att få lov att besöka till exempel Caféer? Strider det då inte mot Europas grundlag? Att inte släppas in på ett Café p.g.a. att man valt att inte vaccinera sig är väl ändå diskriminering?

Jag undrar också om huruvida detta digitala "vaccinpass" verkligen kan vara lagligt, eftersom man då digitalt lagrar information om en individs hälsa? Det är väl inte lagligt att förvara sådan information på ett digitalt plattform som de som inte är läkare/Jobbar inom vården kommer åt? Det är ju personlig data om din hälsa.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Är det förbjudet att diskriminera människor som inte har tagit ett vaccin?

Inom EU finns det tre olika lagar som kan likställas med grundlagar, dessa är Fördraget om Europeiska unionen (FEU), Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF) och Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (EU-stadgan).

EU ska bygga på respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna. Unionen ska även jobba för ett samhälle som kännetecknas av mångfald, icke-diskriminering, tolerans, rättvisa, solidaritet och jämställdhet mellan kvinnor och män (art. 2 FEU).

För att svara på din fråga om det är förbjudet att diskriminera människor som inte tagit ett vaccin så måste jag gå in på vad förbudet mot diskriminering innebär. Diskriminering enligt EU-stadgan innebär en särbehandling av vissa människor på grund av någon diskrimineringsgrund. Diskrimineringsgrunderna är kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionshinder, ålder och sexuell läggning (art. 21 EU-stadgan). Det kan därför vara diskriminering av de som rekommenderas att inte vaccinera sig, till exempel gravida och andra som inte kan vaccinera sig av medicinska skäl. Det hade nämligen fallit in under diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning. Människor som väljer att inte vaccinera sig omfattas däremot inte av någon av diskrimineringsgrunderna. Detta innebär att det inte är diskriminering att kräva att folk som har valt att inte vaccinera sig, utan några medicinska skäl, ska ha vaccinerat sig mot covid-19 för att få besöka exempelvis caféer.

Men för att ändå undvika att folk särbehandlas för att de valt att inte vaccinera sig så har EU beslutat att det digitala covidintyget ska kunna innehålla både vaccinationsintyg, intyg om att personen har testat sig för covid-19 och intyg om att personen har varit sjuk i covid-19 och tillfrisknat. På så sätt kan de undvika att diskussioner kring särbehandling och diskriminering uppstår.

Är "vaccinpasset" lagligt? Är det lagligt att förvara personlig data om ens hälsa på en digital plattform som andra än de som jobbar inom vården kommer åt?

Vad som gäller vid behandling av personliga data regleras i dataskyddsförordningen (GDPR).

För att det ska vara lagligt att förvara personliga data om en person så måste uppgifterna behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till personen det gäller. För att det ska vara lagligt krävs det att någon av följande sex punkter är uppfyllda: (art. 6.1 GDPR)

a. Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål.

b. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.

c. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige.

d. Behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för den registrerade eller för en annan fysisk person.

e.Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.

f. Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen, om inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter, särskilt när den registrerade är ett barn.

När det gäller vaccinpassen så kan man motivera förvaringen av personliga data om ens hälsa med att det är nödvändigt av ett allmänintresse, nämligen att minska smittspridning bland befolkningen. Det är dock viktigt att komma ihåg att det inte är vem som helst som kan komma åt dessa uppgifter. Det är endast du själv och de myndigheter som samlat in uppgifterna som kommer åt dem.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Alva LindsjöRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”