Är det för sent att anmäla brott?

FRÅGA
2018 blev jag misshandlad av min dåvarande kille, han var full och då har han lätt för att bli våldsam. Jag fick slag och hans sovande dotter fanns också i lägenheten när detta hände.Jag besökte akuten för skadorna jag fick, men jag vågade inte anmäla. Han har misshandlat mig två gånger under tiden vi var tillsammans. Sista gången var 2018 och jag vågade inte anmäla. Kan man anmäla honom för detta nu? Eller har det gått för lång tid?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga om huruvida det är för sent för att anmäla brott så som misshandel, innefattar två bedömningsgrunder. Dels den formella aspekten kring preskription för brott, när det formellt sett är för sent i tiden att åtal någon, dels den materiella aspekten utifrån vad som går att bevisa.

Formella förutsättningar - preskription

Brottet misshandel, alltså att tillfoga annan kroppsskada eller smärta, är brottsligt och ger fängelse högst två år. Om brottet skulle bedömas som ringa kan man dömas till böter eller fängelse högst sex månader (3 kap. 5§ brottsbalken), och om det är grovt kan man dömas till lägst 1,5 års fängelse och högst sex år. Ringa misshandel kan vara slag med öppen hand, och liknande. Ett knytnävslag i ansiktet är vanligtvis misshandel av normalgraden. Att misshandeln är grov beror på om gärningen varit livsfarlig eller om gärningsmannen har tillfogad offret svåra kroppsskador, eller på annat sätt visat särskild hänsynslöshet eller råhet (3 kap. 6§ 1st brottsbalken). Då jag inte vet mer om bakgrunden till händelserna kan jag inte bedöma om gärningen är brottslig i sig och i vilken grad, men om du uppger att han misshandlat dig tolkar jag det som en brottslig gärning.

Preskriptionstiden för brottet, det vill säga den tid inom vilken du kan anmäla honom, börjar ticka från dagen för brottet, till dagen då han häktas eller delges stämning av tingsrätten (35 kap. 1§ brottsbalken). Det räcker alltså inte att polisanmäla någon för att preskriptionstiden ska sluta ticka. Anledningen till att jag redogjort för straffskalorna för misshandel är för att preskriptionstiden varierar beroende på hur högt straffet är. För ringa misshandel är preskriptionstiden två år, för misshandel av så kallad normalgrad är preskriptionstiden fem år och för misshandel som är grov är preskriptionstiden tio år.

Materiella förutsättningar – bevisläget

Det finns inga specifika bevisregler i lagen, utan det är så kallad fri bevisföring och fri bevisprövning som gäller. Problemet med att vänta med att anmäla brott är såklart att bevisläget försämras oftast naturligt med tidens gång. Det är bra att du varit hos läkare som dokumenterat skadorna, det hjälper i bevishänseende. Andra bevis så som vittnen och liknande kan dock försämras med tiden då minnet sviker och det kan vara svårt för polisen att utreda ärendet. Brottet ska bevisas bortom rimligt tvivel.

Sammanfattning och råd

Det är i praktiken aldrig för sent att anmäla någon för brott hos Polisen, men efter att en viss tid har förflutit sedan brottet så kommer Polisen inte utreda ärendet på grund av att brottet har preskriberat. För misshandlar som då har inträffat år 2018 är det alltså fortfarande inte för sent att anmäla och åtala för, då preskriptionstiden för vanlig misshandel är fem år. Skulle dock misshandlarna bedömas som ringa, har preskriptionstiden gått ut.

Jag vill dock betona att det inte är du som ska avgöra om brottet preskriberats eller inte, utan det är polisen som gör det. De kanske värderar och bedömer händelsen annorlunda på ett sätt som påverkar preskriptionstiden, då straffet påverkas av gärningen. Dessutom skadar det inte att det framgår att du gjort en anmälan mot honom för framtiden, även om gärningen har preskriberats. Jag vet inte något om händelserna så jag kan inte avgöra om det är en ringa, normal eller grov misshandel, men har du fått uppsöka läkarvård är det sannolikt minst en normalgradig misshandel, och då har preskriptionstiden inte gått ut än för detta!

Slutligen vill jag säga att även om det formellt inte är för sent att anmäla, kan det bli problem att bevisa händelsen när lång tid förflutit. Det är till din fördel om du har dokumenterat dina skador exempelvis genom fotografier eller anteckningar av din läkare i din journal, eller om du har SMS-konversationer eller liknande som kan hjälpa till att underbygga talan. Jag brukar inte avråda folk från att anmäla ett brott hos Polisen, det är jätteviktigt, men jag kan inte heller säga åt dig vad som är bäst i din situation, det får du såklart själv bedöma om du känner att det är värt det. Jag kan också säga att om du anmäler, kan du hos polisen inför ditt förhör begära att få et målsägandebiträde, en jurist som är ditt juridiska stöd genom processen. Det är ingen garanti att man fåt ett sådant biträde, men om gärningen är grov är det inte omöjligt. Du kan läsa mer om anmäla brott på Polisens hemsida.

Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor, annars är du välkommen att återkomma till oss!

Vänligen,

Sara Pedersen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (433)
2021-06-14 Vad krävs för att dömas till vållande till kroppsskada i trafiken och vad är strafföreläggande?
2021-05-31 Straff för flera mord
2021-05-31 Gränsen mellan mord och misshandel?
2021-05-29 Misshandel

Alla besvarade frågor (93215)