Är det dubbelbestraffning att få både böter och återkallat körkort?

Undrar om man kan få indraget körkort i 2 månader och böter å 3.000:- efter att ha kört mot rött ljus? Dubbelbestraffning?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förbudet mot dubbelbestraffning kommer i uttryck genom Europakonventionen och innebär ett förbud mot att samma gärning prövas vid två olika tillfällen. Förbudet ska inte tolkas så att det är förbjudet att döma någon till flera straff, ex. fängelse och skadestånd, efter en och samma prövning.

Ett körkortsingripande, exempelvis körkortsåterkallelse, med anledning av brottslig gärning ska när det gäller frågan om brott föreligger grunda sig på en lagakraftvunnen dom, ett godkänt strafföreläggande, ett godkänt föreläggande om ordningsbot eller ett beslut om åtalsunderlåtelse (5 kap 1 § 2 st. körkortslagen). Det svenska systemets förenlighet med förbudet mot dubbelbestraffning har prövats av högsta domstolen bl.a. i NJA 2015 s. 587. I sin bedömning påpekade domstolen att det vid prövningen av om körkortet ska återkallas inte görs någon ny självständig prövning av de faktiska omständigheter som resulterar i det avgörande - dom, strafföreläggande eller ordningsbot - som ligger till grund för ingripandet. Ordningen skiljer sig därför från systemet med skattetillägg och straff för skattebrott, som är det kanske mest berömda exemplet på ett system som ansågs stå i strid med förbudet.

Sammantaget strider det alltså inte mot förbudet mot dubbelbestraffning att både få böter och körkortet återkallat för samma brott.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Cecilia LenmanRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Offentlig rätt och Trafik och körkort? Vi hjälper dig till fast pris!

Körkortsärende4995 kr

Gäller ett yttrande eller överklagande. Du skriver själv under och skickar in yttrandet eller överklagandet. Vill du hellre bli företrädd av Lawline? Vänligen klicka här.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning