FrågaÖVRIGTÖvrigt30/04/2024

Är det diskriminering att nekas inträde på nattklubb för att man är “för full”?

Är diskriminering om man blir nekade inträde på en nattklubb för att man är för full? fast man är nykter! Och i fall har dom plikt stoppa mig om jag säger jag vill köra hem? Nu dom misstänker jag är full.

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag förstår det som att din fråga handlar om huruvida det utgör diskriminering att nekas inträde på en nattklubb med anledning av att man är “för full”. Därutöver är frågan om nattklubbsvakterna då också är skyldiga att stoppa dig från att köra hem vid sådan misstanke. Jag kommer därför att utgå från det i mitt svar nedan. Regler om diskriminering finns i diskrimineringslagen (DiskrL). Regler om underlåtelse att hindra någon från att begå brott regleras i brottsbalken (BrB).


Diskriminering handlar om att en individ missgynnas eller kränks på grund av sitt kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etniska tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuella läggning eller ålder (1 kap. 5 § DiskrL). Utöver det måste diskrimineringen tagit uttryck genom direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier eller genom instruktioner att diskriminera (1 kap. 4 § DiskrL). Beteenden eller åtgärder som faller utanför dessa ramar utgör inte diskriminering enligt lagens mening.


I ditt fall anger du att du blivit nekad inträde på en nattklubb för att du är “för full”. Att man anklagas vara “för full” faller inte inom de diskrimineringsgrunder som är uppräknade ovan och som krävs för att något ska utgöra diskriminering.


Utöver det kan det vara brottsligt att underlåta att förhindra att någon begår en brottslig gärning för vilken sådan underlåtelse är brottslig (23 kap. 6 § första stycket BrB). Underlåtelse är därutöver dock endast brottslig om den som underlåter förhindrandet har ett bestämmande inflytande i en sammanslutning inom vilket brottet sker eller om man har garantansvar över gärningspersonen så som i egenskap av förälder, annan uppfostrare eller förmyndare (23 kap. 6 § andra och tredje stycket BrB).


I ditt fall handlar det om misstänkt rattfylleri om du skulle köra hem från nattklubben när du är onykter. Jag antar att nattklubbsvakterna inte är i sådan garantställning till dig som krävs för att deras underlåtelse att förhindra brott ska vara straffbar. De har inte heller något bestämmande inflytande över dig eftersom ett misstänkt rattfylleri inte skulle ske som en del inom deras sammanslutning eller verksamhet. Av den anledningen blir slutsatsen att de inte är skyldiga att stoppa dig från att köra hem från nattklubben efter att de nekat dig inträde. Däremot skulle det vara oansvarigt av de att inte försöka göra det eller åtminstonde försäkra sig om att du faktiskt är nykter nog att få framföra ditt fordon.


Det korta svaret på din första fråga är att nekandet i fråga inte utgör diskrimiering. Det korta svaret på din andra fråga är att vakterna inte är skyldiga att enligt lag hindra dig från att köra hem om de misstänker att du är onykter. Det är viktigt att komma ihåg att orättvisa inte alltid utgör diskriminering i lagens mening. Det är således oundvikligt att det kommer uppstå tillfällen där man uppfattar sig ha blivit orättvist behandlad utan att det faktiskt utgör ett lagbrott. Om du vill läsa mer om diskriminering kan du göra det här!


Hoppas att du fick svar på din fråga!


Vänligen,

Ellen PiggRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Övrigt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000