Är det brottsligt att hota någon att publicera osanningar om denne - Olaga hot

FRÅGA
Hej!Jag blev (av misstag antar jag) inbjuden i en privat facebookgrupp där medlemmarna (5 grannar) har med öknamn pratat illa, smygfotat och kommenterat mig, min fru och våra närmsta vänner i området.Min självklara reaktion var att samla bevis genom att skärmdumpa så mycket jag kunde.Nu har jag fått ett antal hot från nämnd grupp att det jag gjort är mycket allvarligt och att det är jag som ansvarar för konsekvenserna om jag visar någon.En medlem i gruppen har även hotat en av oss att hen ska lägga ut osanningar om oss på facebook. Vi svarade då att i så fall finns inget som hindrar oss från att lägga ut alla skärmdumpar. Nu till mina frågor; om jag censurerar profilbilder och namn, är det då lagligt att lägga ut skärmdumparna?Finns det något av det här ovan som gruppen utsatt oss för som skulle gå att åtala?Jag vill även tillägga att vi alltid varit respektfulla mot gruppens medlemmar, till och med ansett vissa som vänner.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Brottet olaga hot regleras i brottsbalken 4 kap. 5 §. Man begår detta brott om man "hotar med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom". Nedan kommer diskuteras om bestämmelsen är tillämplig i detta fall, eftersom din fråga är bland annat om det är något du blivit utsatt för som skulle gå att åtala. Det är nämligen så att frågan om något är brottsligt eller inte alltid måste avgöras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. I det sista avsnittet hittar du en slutlig bedömning och ett lite mer konkret svar på din fråga.

Hot om brottslig gärning

För att något ska räknas som ett "olaga hot" måste själva hotet gälla något som i sig är en brottslig gärning, t.ex. ett hot om misshandel, mord eller skadegörelse. Att hota med något som inte är brottsligt, t.ex. ett hot om att avslöja att någon varit otrogen etc., kan alltså inte räknas som ett olaga hot enligt denna bestämmelse. I förevarande fall har dina grannar skrivit att "du gjort något mycket allvarligt och att det är du som ansvarar för konsekvenserna om du visar någon". Hur detta ska tolkas blir svårt, men eventuellt våldsinslag kan inte uteslutas utifrån uttrycksättet och det relevanta blir om detta skapar en allvarlig rädsla för din egna säkerhet till person, egendom, frihet eller frid. Däremot, vad gäller hotet om att publicera osanningar om er är detta tillräckligt för att olaga hot ska aktualiseras, då riktar sig hotet mot brottet förtal 5:1 BrB

Hotet kan vara öppet och tydligt, t.ex. "jag ska skjuta dig", eller ett s.k. förtäckt hot, t.ex "jag vet var du bor". Ett förtäckt hot är alltså ett hot som antyds av vad som sägs eller görs. I förevarande fall är ett "förtäckt hot" närmast till hands. I meningen som du har skrivit i din fråga skulle det alltså kunna vara fråga om ett hot om det finns anledning att anta att personerna som riktat kommentaren till dig kommer att vidta någon åtgärd mot exempelvis dig, din fru, eller er egendom (exempelvis hus). Om det framgår av situationen i sin helhet eller om det är troligt att personen som har skrivit meddelandet menar att våld kan komma att användas, kan man säga att det rör sig om ett förtäckt hot.

Det spelar ingen roll om den som hotar med något egentligen inte tänker fullfölja hotet med en brottslig gärning. Brottet fullbordas redan genom att man på något sätt uttrycker ett hot om en brottslig gärning.

Allvarlig fruktan

För att ett hot ska räknas som ett olaga hot måste det kunna tas på allvar av den som blir hotad. Hotet ska alltså vara så pass allvarligt att den som hotas kan antas bli rädd på riktigt (känna allvarlig fruktan). Om den som hotas inte blir rädd alls, eller om hotet såväl objektivt och subjektivt sett överhuvudtaget inte är tillräckligt "seriöst" för att framkalla rädsla, exempelvis en kommentar om att "jag kommer kasta dig från", aktualiseras inte bestämmelsen. Det är emellertid inte något krav att man måste ha blivit rädd av hotet för att hotet ska räknas som brottsligt, men hotet måste kunna tas på allvar och i vart fall vara tillräckligt allvarligt för att personen som hotas skulle kunna bli rädd.

Den sista förutsättningen för att hotet ska kunna räknas som brottsligt är att personen som hotar ska ha uppsåt till hotet. Denna person måste alltså vilja hota en annan person så att den personen blir rädd, det räcker med att personen misstänker risken att den hotade blir rädd, och är likgiltig inför följdens förverkligande (d.v.s låter inte förverkligandet av hotet utgöra ett skäl att avstå från handlingen).

Sammanfattning av om det rör sig om olaga hot eller ej

Som tidigare nämnt måste frågan om något är brottsligt eller inte alltid avgöras utifrån omständigheterna i varje enskilt fall. Jag kan dock säga så mycket som att hotet i din fråga kan räknas som ett olaga hot (dvs. räknas som ett brott) om det finns anledning att anta att personen som sagt eller skrivit det du angett syftar till att våld kommer att användas. Att personen har nämnt att hen har fyra andra personer med sig och att det ska "göras upp om saker" skulle kanske kunna antyda detta. Dessutom måste hotet kunna tas på allvar av den som hotas. Den hotade ska kunna bli riktigt rädd av hotet. I detta avseende är alla omständigheter av betydelse. Normalt borde nog ett sådant uttalande kunna räcka för att göra de allra flesta människor rädda.

Det skulle mycket väl kunna vara fråga om ett olaga hot i ditt fall, förutsatt att den som hotar haft uppsåt till hotet (vilket verkar vara fallet) och att du som hotas blir rädd av hotet.

Om du eller någon som du känner har blivit hotad på ovanstående sätt rekommenderar jag dig att kontakta polisen så snabbt som möjligt med samtliga skärmdumpar, detta är ett bättre alternativ än att publicera skärmdumparna på nätet eller dylikt - både för din egna del men också för att säkra bevisningen och förhindra att bilderna manipuleras eller dylikt.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss!

Daniel Elipas Gobraeel
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1274)
2022-01-23 Vad gör man vid olaga hot?
2022-01-16 Hur många busringningar krävs det för att det ska vara brottsligt?
2022-01-16 Får man filma eller fota någon som blir misshandlad?
2022-01-16 Hur många busringningar krävs det för att det ska utgöra ofredande?

Alla besvarade frågor (98573)