FrågaÖVRIGTÖvrigt06/05/2022

Är bodelning obligatorisk vid en skilsmässa? Och kan man låta någon annan ombesörja den?

Bodelning? Göra eller icke? Efter en skilsmässa görs normalt en bodelning, men om man bor i hyreslägenhet utan nämnvärda tillgångar.... måste man göra en skriftlig bodelning? Om man borde göra det, kan man utföra detta via ett ombud? Dottern som detta gäller vill ej träffa sin före detta man. Undrande mor

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är äktenskapsbalken (ÄktB).

Under äktenskapet gäller den äktenskapsrättsliga principen om särförvaltning, vilken kommer till uttryck i 1 kap. 3 § ÄktB. Där sägs att varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder. Till skillnad från vad många tror föreligger det ingen egendomsgemenskap inom ett äktenskap. Men makar kan naturligtvis också, precis som alla andra, äga saker gemensamt.

Vid en äktenskapsskillnad ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning, 9 kap. 1 § ÄktB. Notera begreppet ska. Det handlar således om en obligatorisk regel varför ingen utav makarna kan vägra den andre ett sådant förfarande. Bodelningen ska vidare göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes, 9 kap. 2 § 1 st. ÄktB. I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå och med giftorättsgods avses sådan egendom som inte är enskild, 7 kap. 1 § och 10 kap. 1 § ÄktB. Enskild egendom är egendom som exempelvis till följd av äktenskapsförord har gjorts till enskild, 7 kap. 2 § 1 st. 1 p. ÄktB. Under vissa förutsättningar kan i och för sig även enskild egendom adderas till övrig egendom som omfattas av bodelningen, vilket kan bli fallet vid en överenskommelse mellan makarna, 10 kap. 4 § 1 st. ÄktB.

Bodelningen utförs sedan i etapper och först upprättas en bouppteckning där en genomgång av tillgångar och skulder görs. De tillgångar och skulder som tagits upp i bouppteckningen ska sedan värderas eftersom varje make har rätt att först använda så mycket av sin egendom som krävs för att täcka eventuella skulder, 11 kap. 2 § ÄktB. Därefter görs en hälftendelning, 11 kap. 3 § ÄktB. Sedan sker den s.k. lottläggningen i vilken parterna rent konkret bestämmer hur tillgångarna ska fördelas mellan dem så att värdet av deras respektive lotter blir lika stort, 11 kap. 7 § ÄktB. Om någon får egendom till ett värde som överstiger andelen, dvs. om lotten blir större än andelen, ska den maken utge en s.k. skifteslikvid till den andra maken, dvs. en slags kompensation motsvarande mellanskillnaden, 11 kap. 9 § ÄktB, se även 11 kap. 11 § ÄktB. Slutligen ska bodelningen och lottläggningen fastslås i ett bodelningsavtal, vilket bör registreras hos Skatteverket. Det sistnämnda är dock inget krav, men brukar ändå vara en fördel i bevishänseende, 13 kap. 6 § ÄktB.

Om makarna är överens om hur tillgångarna ska fördelas dem emellan behöver makarna inte ta hjälp av någon utomstående, en s.k. bodelningsförrättare, utan kan då sköta bodelningen på egen hand, 9 kap. 5 § ÄktB. Om makarna däremot inte kan komma överens om hur tillgångarna ska fördelas eller om de, som i det här fallet, inte vill träffa varandra kan en bodelningsförrättare förordnas av tingsrätten, 9 kap. 7 § och 17 kap. 1 § ÄktB. Och arvodet till bodelningsförrättaren ska betalas av makarna gemensamt och de svarar då med hälften vardera, 17 kap. 7 § ÄktB.  

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Sammanfattningsvis kan sägas att en bodelning ska göras och att det är fullt möjligt att ansöka om en bodelningsförrättare. Det går naturligtvis också att anlita en jurist på privat väg. I båda fallen kommer dock din dotter och hennes ex-make att behöva svara för arvoderingen. 

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”