Är avtalsvillkor om överlåtelseförbud giltiga?

Jag ska överlåta en ponny till en kvinna men vill ha som villkor att hon inte får sälja ponnyn vidare. Jag tänker mig en ungefärlig formulering enl nedan;

Klausulen innebär att mottagaren INTE har rätt att sälja eller överlåta hästen vidare utan säljarens/givarens godkännande. Säljaren/givaren av gåvan har rätt att köpa tillbaka hästen till samma köpeskilling, dvs 0 kr, den dag mottagaren avser överlåta hästen till en ny ägare. Säljaren/givaren av gåvan kan välja att avstå köp men har förköpsrätt. Förköpsrätten gäller under hela ponnyns livstid.

Går det att villkora köp eller gåvor på det här sättet? Någon nämnde att när ponnyn väl är hennes upphör alla överenskommelser att gälla och hon får göra vad hon vill...

Är det någon skillnad på möjligheter att skriva in villkor ifall vi säljer eller ger bort ponnyn?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga aktualiserar huvudsakligen avtalslagen (AvtL).

I svensk rätt råder som regel avtalsfrihet och principen pacta sunt servanda (avtal ska hållas). I korthet innebär detta att parter med rättshandlingsförmåga har rätt att ingå avtal som de utformar som de vill och att dessa avtal sedan ska efterlevas av parterna.

Enligt min uppfattning vore det med hänsyn till detta inga problem med ett sådant avtalsvillkor som du beskriver. Villkoret du beskriver hyser även likheter med vissa vanligt förekommande avtalsvillkor, till exempel återtagandeförbehåll och köpoptioner.

Ett av de mest kända undantagen från principen om avtalsfrihet är 36 § AvtL. Där stadgas att oskäliga avtalsvillkor kan jämkas eller lämnas utan avseende. Villkoret du beskriver kan dock enligt min uppfattning inte tänkas omfattas av detta undantag.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Med vänlig hälsning

Magnus GustafssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtals ogiltighet? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning