När är en avtalsturlista giltig? Och kan jag omplaceras till ett vikariat?

Jag har blivit uppsagd från min arbetsplats pga arbetsbrist. Jobbat 50% fast i 4,5år förhandlingar med handels har gjort att det fastställts ny avtalsturordning.Enligt klassisk turordning har jag ett 10tal nyanställningar efter mig. Jag har varit tjänstledig ca 11mån (bortsätt från 2 mån i somras). Jag får inte reda på hur underlaget för den nya turordningen ser ut.

Jag har nu blivit erbjuden ett Vik. På 50% fram till september i samma butik som min tjänst fanns.

Har detta gått till på rätt sätt? Jag får inga svar på mina frågor ang. Turordningen, samt det känns ej rätt min fasta tjänst ersätts med ett vik.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är problemet

Jag tolkar frågan som att du vill veta huruvida allt har gått rätt till dels med turordningslistan och dels med erbjudandet om ett vikariat.

Detta är förstås en allvarlig situation för dig och jag beklagar att du har hamnat i denna tråkiga situation.

Det framgår inte av frågan om du är fackligt organiserad men jag förstår att din arbetsgivare har förhandlat med Handels och antagligen har kollektivavtal med detta fackförbund.

Svaret på din fråga regleras i lagen om anställningsskydd (LAS).

Lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL), diskrimineringenslagen (DL) och lagen om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning kan möjligen vara relevanta, beroende på omständigheter som inte framgår direkt av din fråga.

Arbetsbristuppsägning

En uppsägning ska vara sakligt grundad. I ditt fall beror uppsägningen på arbetsbrist och detta är en saklig grund. En uppsägning är aldrig sakligt grundad om arbetstagaren skäligen kan omplacera arbetstagaren (7 § LAS).

Du har blivit erbjudit ett vikariat. Huruvida detta är ett skäligt omplaceringserbjudande beror på omständigheter som inte framgår av frågan. Omplaceringsskyldigheten gäller hela arbetsgivarens verksamhet men endast sådant arbete som du är kvalificerad att utföra, dock med några månaders inskolning.

Om du tackar nej till ett skäligt omplaceringserbjudande är du inte berättigad till att få ett annat omplaceringserbjudande och riskerar helt enkelt att bli uppsagd med hänvisning till arbetsbrist.

Arbetsbristuppsägningar ska förhandlas enligt 11-14 §§ MBL (29 §, LAS).

Du kan få rätt till återanställning om arbetsgivaren nyanställer inom nio månader, men du måste anmäla interesse, ifall du vill ha en chans att benytta denna möjligheten (25 §, LAS).

Du har rätt till uppsägningstid

Du har varit anställd i 4,5 år och har därmed rätt till tre månaders uppsägningstid (11 §, LAS). Du har rätt till lön och övriga anställningsförmåner under uppsägningstiden (12 §, LAS).

Du ska även få skriftlig information om grunderna för uppsägningen (8, 9 och 10 §, LAS). Dock vill jag uppmärksamma att det är begränsat hur utförlig denna information måste vara.

Om din arbetsgivare bryter mot några av dissa bestämmelser har du rätt till skadestånd (38 §, LAS).

Avtalsturlistor

När det gäller arbetsbristuppsägningar är huvudregeln sist-in-först-principen (senoritetsprincipen 22 §, LAS).

Denna regel är "semidispositiv" vilket helt enkelt innebära att den kan åsidosättas genom avtal mellan arbetsgivaren och fackföreningen, antigen genom kollektivavtal eller avtalsturlistor. Ett sådant avtal gäller även arbetstagare som inte är medlem i fackföreningen, men som arbetar med samma arbetsuppgifter som hör under kollektivavtalets tillämpningsområde (2 §, LAS).

I ditt fall har arbetsgivaren och fackföreningen kommit överens om att tillämpa en avtalsturlista, som tyvärr är negativ för dig. Huvudregeln är att arbetsgivaren och fackföreningen ges vida ramar att själva bestämma vilken turordningslista som de finner lämplig. Därmed är utgångspunkten tyvärr att avtalsturlistan gäller.

Gränser för avtalsturlistor

Det finns dock gränser för hur fritt arbetsgivaren och fackföreningen kan bestämma innehållet i turordningslistan. En turordningslista får inte strida mot diskrimineringslagen eller god sed på arbetsmarknaden. Dessutom får avtalsturlistor inte urholka lagens regler.

Det går inte att ge ett klockrent svar på om avtalsturlistan strider mot diskrimineringslagen eller god sed på arbetsmarknaden när jag inte vet vilket underlag som finns. Som utgångspunkt gäller turordningslistan tyvärr.

Min bedömning är din bästa chans är att utreda om avtalsturlistan kan anses vara diskriminerande med hänvisning till en av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder (1 kp., 1 §, DL). Tänk på att diskriminering även är förbjudit gentemot arbetstagare som arbetar deltid (1 §, lagen om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning).

Hur du kan gå vidare med din fråga

Jag hoppas att du med detta fick svar på din fråga!

Du skriver att du inte kan få svar på vilket underlag som finns för avtalsturlistan. Om du är medlem i en fackförening kan denna möjligen hjälpa dig. Annars rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende.

Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00.

Lycka till!

Vänligen,

Geske Lovmand HvidRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”