Är 15-årsgränsen för energidryck lagstadgad?

2019-06-11 i KÖPRÄTT
FRÅGA
HejJag saknar svar på egentligen den viktigaste frågan.Har man ens rätten vid sin sida att sätta en åldersgräns på energidryck, jag menar EU-rätten har väl en viss påverkan på det beslutet.Att hämma affärsområden är väl inte rätt?, minns att jag läste något kring detta i livsmedelsverkets uppdrags redogörelse men hittar inget idag.Kan du vänligen utveckla?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som det ser ut idag finns det inga lagstadgade regler kring försäljning av energidrycker på varken EU-nivå eller i Sverige. Men vissa länder i Europa har lagstiftat om egna regler kring det, och Sverige har haft under utredning om att göra det samma.

År 2009 kom branchorganisationen Svensk Dagvaruhandel med en rekommendation, om 15 år för att köpa energidryck. Många butiker valde att följa denna och tillämpar därför en 15-årsgräns, men inte alla. Rekommendationen och bakgrunden till den kan du läsa här på deras egna hemsida.

Vad kommer hända i framtiden?

Två stycken motioner inkom i frågan och regeringen beslutade att tillsätta Livsmedelsverket för att utreda ifall behovet fanns för en åldersgräns. De kom fram till att det inte var en nödvändig åtgärd att lagreglera en åldersgräns för energidryck. De skriver i betänkande 2018/19:MJU12 att en åldersgräns dels inte helt säkert kommer skydda unga från en överkonsumtion och dessutom skulle kunna utgöra ett otillåtet handelshinder, likt du skriver. Livsmedelsverket uppmuntrar istället de branchöverenskommelser som råder där stora kedjor och butiker kan välja att tillämpa en frivillig 15-årsgräns. I maj detta året 2019 beslutade riksdagen att avslå motionerna.

Då riksdagen precis har avslagit tanken att lagstifta om en åldersgräns vid köp av energidryck är det knappast troligt att det blir någon lagstiftning på frågan inom snar framtid. Åldersgränsen kommer fortsätta tillämpas på grunden av rekommendationen, vilket är ok enligt EU-rätten. Det är dock möjligt att frågan kommer tas upp igen i riksdagen i framtiden.

Jag hoppas att detta gav svar på din fråga!

Vänligen,

Erica Lager
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hej Tack för informationen. Är dock fortfarande kluven i om det är OK eller ej enligt EU-rätten. Livsmedelsverket skriver följande i sitt uppdrag: 7.2.1 ” Baserat på de uppgifter som framkommit om koffeinintag bland barn och unga kan energidrycker utgöra en risk. Med hänsyn till att energidrycker inte utgör den huvudsakliga källan till koffeinintaget bedöms dock inte en åldersgräns på energidrycker bidra nämnvärt till att minska denna risk. Det är troligt att den frivilliga åldersgränsen på 15 år bidragit till att hålla intaget av energidrycker nere hos barn och unga. Oavsett orsak så visar det vetenskapliga underlaget på att energidryck, så som konsumtionen är i nuläget, endast är ett marginellt problem. Att införa en åldersgräns på samtliga drycker som innehåller koffein framstår som en allt för långtgående åtgärd. Sammantaget bedömer Livsmedelsverket att en åldersgräns på energidryck inte kommer att skydda barn och unga från överkonsumtion av koffein. Även om det inte kan uteslutas att energidrycker kan ha en negativ effekt för barn och unga framstår det därmed inte som effektivt och proportionerligt att begränsa tillgången på just energidrycker. En åldersgräns bedöms därmed inte vara en motiverad åtgärd och skulle dessutom kunna utgöra ett otillåtet handelshinder enligt EU-rätten. 7.2.2 Gränsvärde för koffeinhalt i energidrycker/begränsad burkstorlek Som ett alternativ till en åldersgräns skulle det gå att införa en maxhalt över hur mycket koffein en energidryck ska få innehålla eller begränsa burkstorleken. Sådana åtgärder måste, liksom en åldersgräns, vara motiverade med hänsyn till intresset att skydda människors liv och hälsa då det annars skulle utgöra ett otillåtet handelshinder. Livsmedelsverket noterar att det hos branschorganisationen EDE finns en överenskommelse att en energidryck inte ska innehålla mer än 320 mg koffein/liter samt att en burk i regel inte ska innehålla mer än 250 ml. Alla tillverkare är dock inte anslutna till denna överenskommelse och det är vanligt förekommande med produkter på marknaden som innehåller högre koffeinhalter samt större burkstorlekar. Det man kan uppnå med en maxhalt eller reglerad burkstorlek är att minska risken för att redan vid normal konsumtion överskrida värden som kan ge negativa hälsoeffekter. Koffein i en energidryck utgör inte en större fara än det koffein som till exempel finns i en kopp kaffe, vilket framgår av det vetenskapliga underlaget. För en person som väljer olika energidrycker vid olika tillfällen är dock risken stor att koffeinintaget blir betydligt större än förväntat av anledningen att dryckerna innehåller olika koffeinmängd. Det kan inte förväntas av ett barn eller en ungdom att känna till hur mycket koffein olika energidrycker innehåller samt vilka effekter drycken kan förväntas få. Genom att införa en maxhalt för koffein i energidrycker skapas större möjligheter för konsumenten att värja sig mot oväntat högt koffeinintag. Därmed minskar även risken att överskrida gränsen för säkert koffeinintag. Sådana begränsningar medför även att den som har en hög konsumtion, och som därmed riskerar att överskrida gränsen för säkert intag, ändå får svårare att komma upp i väldigt höga nivåer koffein. Hur mycket sådana begränsningar påverkar koffeinintaget beror dock givetvis på vilken gräns som sätts.
2019-06-13 09:48
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (748)
2019-08-25 Att få tillbaka köpeskillingen vid köp av stulen vara
2019-08-21 Ångerrätt vid beställningsvara
2019-08-21 Ångrat distansköp - tvist med företag
2019-08-20 Ångerrätt vid kreditköp på distans

Alla besvarade frågor (72228)