Användande av fel prislapp vid självvägning av varor

FRÅGA
Hej,Jag undrar bara om det är brottsligt att plocka lösviktsgodis i en affär, väga det och välja något billigare på vågen, som exempelvis potatis, för att få det billigare än om man skulle valt lösviktsgodis?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Svaret på din fråga är ja, genom ett sådant förfarande kan man göra sig skyldig till brottet bedrägeri. Bedrägeri regleras huvudsakligen i 9 kap. 1 § BrB. Där sägs att "Den som medelst vilseledande förmår någon till handling eller underlåtenhet som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde eller någon i vars ställe denne är, döms för bedrägeri".

Själva vilseledandet ska bestå i att gärningsmannen förleder någon till att vidta en handling eller underlåta att vidta en handling. Att enbart utnyttja någons redan existerande villfarelse är inte straffbart enligt bedrägeribestämmelsen. I ett fall som detta skulle vilseledandet bestå i att kunden sätter på en felaktig prislapp på påsen och därmed avser att försätta kassörskan i en villfarelse om att det ligger exempelvis potatis i påsen och inte godis.

I kravet att man ska "förmå någon till handling" ligger att framkallandet av villfarelsen ska ha ett orsakssamband med den vilseleddes agerande. Detta innebär här att kundens agerande, att använda en prislapp som indikerar en annan vara med ett lägre pris än varan som faktiskt ligger i påsen, ska vara det som utgjorde skälet till att kassörskan tog mindre betalt än vad som egentligen var påkallat.

Vad gäller "vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde" krävs att vinningen och skadan ska vara knutna till den handling som den vilseledde förmåtts till att företa på ett direkt sätt och att vinningen och skadan ska stå i samband med varandra.

Vad gäller alla dessa krav för att bedrägeri ska anses föreligga kan sägas att de typiskt sett är uppfyllda när kunden har valt att sätta på en prislapp på en påse med annat innehåll än vad prislappen antyder. Utöver dessa krav förutsätts också att det föreligger uppsåt till handlingen samt att det inte föreligger några rättfärdigande omständigheter eller ursäktande omständigheter, även dessa krav möts typiskt sett i en situation som den nu aktuella.

När det kommer till exemplet med lösviktsgodis kan avslutningsvis sägas att värdet är så pass liten att gärningen antagligen skulle bedömas som ringa bedrägeri enligt 9 kap. 2 § BrB, och inte som bedrägeri av normalgraden.

Med vänlig hälsning,
Gustav Ottebo
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?