Ansvarsförsäkring och taxitillstånd

2019-08-27 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Hej! Jag driver ett företag som regelbundet skjutsar kunder med personbil. När vi startade bolaget så var vi osäkra på om vår verksamhet skulle gå under taxitrafikslagstiftningen eller inte. Vi mejlade då med berörda myndigheter och beskrev vårt upplägg. Handläggaren skrev att vår verksamhet befinner sig i en gråzon, vi kunde utföra transporterna utan att det gick att klargöra om det var lagligt eller olagligt. Det är alltså oklart om vi går under taxitrafik och yrkestrafiklagarna eftersom vi inte säljer transporttjänster i våra villkor men det kan hävdas att vi indirekt behöver ta betalt för transporten. Min fråga är kopplad till bilförsäkringar. För att göra frågan begriplig så tänker jag måla upp ett möjligt scenario: Säg att ett av våra fordon krockar under en färd och att någon av våra passagerare får bestående skador. I nuläget täcks det av såväl vår helförsäkring som vår ansvarsförsäkring. Om det dock efter en förundersökning skulle visa sig att polisen bedömer att vi borde haft yrkestrafiktillstånd med legitimerad taxiförare, kan försäkringsbolaget i ett sådant läge vägra att betala ut pengar eftersom olyckan inträffade i samband med olaglig kommersiell körning? Jag utgår från att de krävs en fällande dom för att de ska kunna göra så? Har ett försäkringsbolag någon som helst juridisk/laglig rätt att vägra betala ut enligt försäkringsavtalet om man hamnar i en situation där rättsväsendet har bevisat att det var en olovlig kommersiell körning?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till att börja med kan konstateras att personskador som passagerare orsakas i trafiken enligt Trafikskadelagen (TSL) ger rätt till ersättning ur fordonets trafikförsäkring (10 § TSL). Om skadan orsakas uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet har försäkringsbolaget emellertid rätt att återkräva betalning från skadevållaren (20 § TSL). Den skadelidande har dock, trots rätt till trafikskadeersättning, rätt att istället utkräva skadestånd (18 § TSL).

Ansvarsförsäkring bygger på att skadeståndslagen (SkL) är dispositiv, d.v.s. SkL är inte tvingande och reglerna i lagen är möjliga att avtala bort. Vad försäkringen täcker och inte täcker avgörs alltså med utgångspunkt i vad som följer av försäkringsavtalet. Om ansvarsförsäkringen som företaget har tecknat uttryckligen stadgar att försäkringen inte täcker trafikskador som orsakas i samband med att försäkringstagaren framfört fordon utan vederbörliga yrkestrafiktillstånd gäller det. Om inga dylika förbehåll gjorts i försäkringsvillkoren kommer sådana invändningar från försäkringsbolaget emellertid förmodligen inte ha någon större framgång i en rättslig process. Om ni däremot framkallar ett försäkringsfall uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet är försäkringsbolaget dock enligt försäkringsavtalslagens (FAL) regler om företagsförsäkring alltid fritt från ansvar (8 kap. 11 § FAL). Ni bör alltså gå igenom villkoren i er ansvarsförsäkring för att se vilka skador försäkringen täcker samt vilka förbehåll försäkringsbolaget har gjort.

Som du säkert förstår kan bedrivandet av verksamheten givetvis rendera i andra rättsliga påföljder om allmän domstol anser att för verksamheten vederbörliga tillstånd inte har erhållits. Utan att veta närmare om vilken typ av verksamhet som bedrivs, utöver den del av verksamheten som innefattar skjuts av kunder i personbil, är ett förslag att för tydlighetens skull och om det är möjligt dela upp verksamheten i dels en taxiservice för vilken ni ansöker om taxitillstånd, och dels den övriga delen av verksamheten vad den än må innefatta. På det sättet kan ni dels undvika att riskera att dömas till böter eller fängelse för olaga taxitrafik enligt taxitrafiklagen (5 kap. 1 § taxitrafiklagen). För det fall ni erhåller tillstånd minskar dessutom den moms ni tar ut av era kunder eftersom taxiverksamhet omfattas av en lägre mervärdesskattesats – för den del av verksamheten som avser taxitrafik behöver ni endast betala 6 procent moms istället för 25 procent som är den generella moms-skattesatsen (7 kap. 1 § 3 st. p. 12 mervärdesskattelagen). I sådant fall minskar er utgående moms vilket gynnar er när ni vid er momsdeklaration ska beräkna mellanskillnaden mellan ingående och utgående moms.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Fredrik Lindén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1297)
2020-05-19 Kan man stå som fullmaktshavare i förhållande till flera personer?
2020-05-19 Gäller försäkring om husvagnen är för tung för mitt körkort?
2020-05-17 Framtidsfullmakt – en eller flera?
2020-05-17 Vad krävs för att få äganderätt över en hund?

Alla besvarade frågor (80235)