Ansvar för upprättande av bouppteckning

FRÅGA
Hej! Jag heter Madeleine och undrar vad som händer om den som förvaltar dödsboet struntar att göra en bo uppteckning?Vi är 4 syskon och det är alltså enbart den ena brodern som har hand om dödsboet(ett hus + stor tomt) Han påstår att det inte finns något att ärva så därför behövs ingen bouppteckning . Kan det stämma och kan han ´´förhala´´ tiden så han slipper dela med sig av arvet? Tänker på tidsgränsen 3 månader om den tiden har gått så blir det ingen bouppteckning. Vem kan man kontakta?Är det kanske skatteverket? finns det någon rättshjälp för oss med små plånböcker?Stort jättetack för svarVänligen Madeleine Johansson
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Dödsboanmälan

Det kan vara så att han har gjort en dödsboanmälan. Enligt 20 kap 8a § ÄB så behövs ingen bouppteckning göras om tillgångar i dödsboet inte räcker till att bekosta annat än begravningskostnader och liknande. Istället för att göra en bouppteckning görs då en dödsboanmälan.

Dödsboanmälan ska inte ske när värderingsfrågorna är komplicerade eller när det behövs mera omfattande efterforskningar beträffande den dödes tillgångar. Om det föreligger ett testamente eller ett äktenskapsförord kan detta vara skäl för att istället förrätta en bouppteckning. Om det är tveksamt om det finns förutsättningar för att endast göra en dödsboanmälan, ska bouppteckning förrättas. Denna bedömning sker av Skatteverket, och det framgår ju inte av frågan om en anmälan har gjorts eller ej. Har den inte gjorts kan du framföra dessa synpunkter till din bror, men även om Skatteverket har registrerat anmälan så finns möjligheter för dig att agera:

Även om en dödsboanmälan har gjort ska bouppteckning förrättas om en dödsbodelägare eller någon annan vars rätt kan bero därav (t.ex. borgenärer, legatarier och förmånstagare) begär det och samtidigt ställer säkerhet för bouppteckningskostnaderna (jfr 20 kap. 8 a § 3 st. ÄB). Den säkerhet som ställs kan utgöras av en garantiförbindelse eller en deposition av ett kontantbelopp. En bouppteckning som följer efter en dödsboanmälan ska förrättas senast inom tre månader efter begäran.

En sådan begäran bör i första hand riktas mot den som har att föranstalta om bouppteckning. Om det inte skulle leda till något resultat kan den som vill att en bouppteckning ska förrättas anmäla sin begäran till Skatteverket som då ska bevaka att bouppteckningsskyldigheten fullgörs.

Om ingen dödsboanmälan har gjorts

Om ingen dödsboanmälan har gjorts aktualiseras ju inte det som ovan har sagt. Istället gäller de vanliga reglerna för bouppteckning. Som du mycket riktigt nämner finns en tidsfrist enligt 20 kap 1 § ÄB att en bouppteckning ska upprättas inom 3 månader från dödsfallet, och sedan bouppteckning upprättats så finns en tidsfrist om 1 månad enligt 20 kap 8 § ÄB att skicka in denna till Skatteverket.

Skatteverket ska se till att bouppteckning förrättas och ges in till skattemyndigheten inom föreskriven tid. Finner skattemyndigheten att bouppteckningsskyldigheten har försummats, får skattemyndigheten förelägga den eller de för bouppteckningen ansvariga vid vite att ge in bouppteckning inom viss tid. Myndigheten kan också, där bouppteckning inte har skett, förordna lämplig person att föranstalta om det (20 kap. 9 § 1 st. ÄB).

Värt att notera är att Skatteverket internt har ett system (och ett ansvar) för att upptäcka bouppteckningar som inte kommer inte till Skatteverket i tid.

Slutliga råd

Du har alltså mycket rätt i att detta är Skatteverkets ansvar. Trots att de alltså har ett ansvar för att se till att bouppteckning ska göras skulle jag rekommendera dig att själv kontakta dem. Du kan exempelvis ringa dem (se här) eller besöka ett servicekontor (se här).

Josefin Jennerheim
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1043)
2021-02-28 Ärver make pengar på bankkonto?
2021-02-25 Laglotten i förhållande till efterarv.
2021-02-25 ​Bouppteckningsförrättning
2021-02-22 Hur dras begravningskostnader av vid bodelning

Alla besvarade frågor (89867)