Ansvar för hundägare att plocka upp efter sin hund

2021-02-28 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Det finns många hundägare som låter rasta sina hundar på Sportanläggningar tex fotbollsplaner som kommunen äger och underhåller. Vad är det för straff på det för hundägaren om man skulle åtala denna för det ? Det kostar tusentals kronor för kommunen att beställa dit saneringsfirma för att dammsuga upp allt hundbajs så jag undrar vad straffet för hundägaren då blir ? Hundägaren skapar en sanitär olägenhet för de dom som vill utöva sin sport där och det måste ju räknas som någon form av förargelseväckande beteende och nedskräpning.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hundägarens ansvar över sin hund regleras i lag om tillsyn över hundar och katter (hundlagen). Vi behöver också kika i ordningslagen och miljöbalken för att besvara frågan.

Har hundägare skyldighet att plocka upp efter sin hund?
En hundägare har skyldighet att se till att hunden hålls under tillsyn och sköts på ett sådant sätt att hunden inte orsakar skador eller avsevärd olägenhet för omgivningen (1 § hundlagen).

En skada kan till exempel vara en personskada (att hunden biter en annan människa) eller en sakskada (att hunden biter ett annat djur etc). Vad som avses med avsevärd olägenhet är olägenhet av allvarligare slag som kan påverka människors eller djurs liv, hälsa och säkerhet eller den allmänna ordningen. Att en hundägare inte plockar upp efter sin hund visar visserligen på ett bristande hundägaransvar. Att underlåta att plocka upp efter sin hund vid enstaka tillfällen kan dock inte anses vara en sådan avsevärd olägenhet som avses. Om det dock förekommer i stor omfattning, t.ex. genom att hundägaren har flertalet hundar, eller att hundägaren inte plockar upp på olämpliga platser, kan ett föreläggande om att hundägaren måste plocka upp vara aktuellt. I förarbeten nämns som en sådan olämplig plats en lekplats. Det är därmed möjligt att tänka sig att en sportanläggning också kan utgöra en sådan olämplig plats.

En kommun får, efter regeringens bemyndigande, meddela ytterligare föreskrifter för kommunen som behövs för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentliga platser (3 kap 8 § ordningslagen). En kommun får föreskriva att sportanläggningar ska utgöra en sådan offentlig plats som avses i ordningslagen. Kommunala regler om var hundägare är ansvariga att plocka upp hundbajs kan alltså skilja sig mellan kommuner.

Jag vet inte vilken kommun frågan berör, men jag skulle gissa att de sportanläggningar du avser i frågan troligtvis utgör en sådan offentlig plats. Till att börja med kan du därför kolla upp vilka kommunala renhållningsregler som gäller. Nästan alla kommuner har dock regler som säger att man ska plocka upp efter hunden.

Vad kan åläggas hundägaren?
Den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot en sådan kommunal föreskrift kan enligt ordningslagen dömas till penningböter (3 kap 22 § ordningslag). Polisen kan också införa förelägganden, som kan förenas med vite (3 kap 19 § och 3 kap 20 § ordningslagen).

Även länsstyrelsen kan meddela de förelägganden och förbud som behövs för att förebygga skada eller avsevärd olägenhet, vilket också kan förenas med vite (8 § hundlagen).

En skada som orsakats av en hund ska också ersättas av hundägaren (19 § hundlagen).

Är det brottsligt att inte plocka upp efter sin hund?
Att inte plocka upp efter sin hund kan också utgöra ett miljöbrott, eftersom det räknas som en form av nedskräpning. Brottet kan leda till böter eller fängelse i högst ett år (29 kap 7 § miljöbalken). Är nedskräpningen mindre allvarlig kan hundägaren istället bli skyldig till nedskräpningsförseelse, vilket kan leda till penningböter (29 kap 7a § miljöbalken).

Avslutning
Det är mycket troligt att sportanläggningarna skulle utgöra offentlig platser och enligt närmare föreskrifter från kommunen kan det finnas regler som ålägger hundägaren ett ansvar att plocka upp efter sin hund på dessa platser. För att hundägaren ska kunna hållas ansvarig krävs dock att det rör sig om en avsevärd olägenhet. För att en hundägare ska kunna hållas ansvarig krävs därför att det inte endast rör sig om ett enstaka tillfälle då hundägaren underlåtit att plocka upp efter sin hund.

Mitt råd till dig är att kontakta länsstyrelsen eller polisen. De kan då meddela hundägaren om förelägganden. Det skulle till exempel kunna vara att hundägaren i fortsättningen måste plocka upp efter hunden på dessa sportanläggningar och om hundägaren bryter mot det kan denne få betala böter. Du kan också anmäla händelserna till polisen eftersom det också kan röra sig om ett miljöbrott. Det kan då också vara bra att säkra någon form av bevisning.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Emma Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1339)
2021-10-27 Vem får parkera vid besöksparkeringen?
2021-10-21 Vad händer med successionsordningen om kronprinsessan Victoria ändrar sin trosbekännelse?
2021-10-16 Varför är skälen till ett beslut om uppehållstillstånd sekretessbelagda?
2021-10-14 Får socialen räkna skadestånd som en inkomst?

Alla besvarade frågor (96614)