Anställd som tar mycket tid för upplärning och klarar inte arbetsbelastningen, kan jag avbryta anställningen som började för 2 månader sedan?

FRÅGA
HejHar anställt en person för 2 månader sedan med lönebidrag. Känner nu att det inte blev helt rätt då personen kräver mycket av min tid för att lära sig och kommer inte som jag ser att klara arbetsbelastningen. Har jag rätt att avsluta anställningen?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Regler om när och hur man kan säga upp en anställning finns i lag om anställningsskydd (LAS). Jag kommer gå igenom de regler som är aktuella för just din fråga.

Anställningsform
Anställda som har lönebidrag har samma rättigheter som andra anställda på en arbetsplats. Hur och när man kan avbryta en anställning beror delvis på vad det är för anställningsform som den anställde har.

Provanställning
En person kan anställas med provanställning som ska löpa under 6 månader (6 § LAS). Om inget annat har avtalats mellan parterna så kan en sådan anställning avbrytas före provanställningens upphörande (6 § 3 stycket LAS). Ett meddelande om att provanställningen upphör ska lämnas senast 2 veckor i förtid (31 § 1 stycket LAS). Vid en provanställning så behöver inte arbetsgivaren ange för vilket skäl som anställningen upphör. Det innebär att om personen du anställt har en provanställning, så kan du avbryta denna nu efter 2 månader utan att ange skäl, men personen ska få meddelande om detta 2 veckor innan anställningen upphör.

Tidsbegränsad anställning/visstidsanställning
En person kan anställas med en tidsbegränsad anställning som även kallas för allmän visstidsanställning, vilket innebär exempelvis att anställningen ska vara under 1 år. En sådan anställning är som huvudregel inte uppsägningsbar, utan anställningen upphör när anställningsperioden och avtalet löpt ut om inte något annat har avtalats mellan parterna (4 § 2 stycket LAS). Det betyder att om du har anställt personen med förbehåll att anställningen ska vara under en viss bestämd tidsperiod är ni båda bundna av detta och kan inte avsluta anställningen i förtid, utan ni är bundna av det slutdatum som står i ert avtal (6c § 2 stycket 3b punkten LAS). I ett sådant fall kan anställningen endast avbrytas om det finns skäl för avsked (18 § LAS). För att det ska finnas skäl för avsked krävs att den anställde grovt åsidosatt sina skyldigheter enligt anställningsavtalet, vilket är ett högt ställt krav och därmed krävs mycket för att kunna avskeda en anställd.

Om ni kommit överens om att även en tidsbegränsad anställning kan sägas upp av er i förtid, så är detta möjligt. Men detta måste i så fall stå i anställningsavtalet. För att avbryta anställningen i förtid krävs så kallad saklig grund (7 § LAS). Saklig grund kan vara arbetsbrist eller personliga skäl.

Arbetsbrist innebär att det inte längre finns arbetsuppgifter åt den anställde på grund av exempelvis minskade arbetsuppgifter eller omstrukturering på arbetsplatsen. Personliga skäl innebär att den anställde har misskött sig på arbetsplatsen genom att exempelvis inte följa instruktioner eller på annat sätt skapa problem på arbetsplatsen. Vid personliga skäl ska den anställde fått uppmaningar om sitt beteende och chans att ändra detta innan personliga skäl kan anses vara uppfyllt. Det är en svår bedömning att göra om en person som kräver mycket upplärning faller in under personliga skäl, men skulle kunna göra detta om personen även inte klarar arbetsbelastningen och arbetar exempelvis för långsamt. Då uppfyller inte personen kraven för anställningen. Den anställde har dock rätt att veta detta för att kunna få chans att förbättra sitt arbete.

Även om det föreligger arbetsbrist eller en anställd kan sägas upp av personliga skäl ska arbetsgivaren ha provat om det är möjligt att omplacera den anställde till nytt arbetsområde eller nya arbetsuppgifter (7 § 2 stycket LAS). En sådan omplacering kan innebära att den anställde behöver ny upplärning för att kunna anpassas till den nya arbetsuppgiften. Det betyder att även om personen du anställt kan bli uppsagd för denne inte ändrar sitt arbetstempo eller lär sig sina arbetsuppgifter, så behöver du först se om det finns någon möjlighet för personen att omplaceras och utföra andra arbetsuppgifter på din arbetsplats.

Tillsvidareanställning
Vid en tillsvidareanställning så kan anställningen avbrytas om personen blir uppsagd till följd av saklig grund (7 § LAS). Som nämnt tidigare krävs att det föreligger saklig grund för uppsägningen. Saklig grund kan antingen vara arbetsbrist på arbetsplatsen eller personliga skäl. Även här krävs att möjligheten att omplacera den anställde först ska prövas på arbetsplatsen. Först när detta inte är möjligt, anses uppsägningen vara sakligt grundad tillsammans med någon av orsakerna arbetsbrist eller personliga skäl. Som jag nämnt under föregående rubrik, så behöver du först förklara för personen att den behöver lära sig sina arbetsuppgifter och vara beredd på ett högt tempo. Du bör även se på möjliga omplaceringsmöjligheter innan en uppsägning kan bli aktuell.

Även här kan en anställning avbrytas genom avsked, men som vid den tidsbegränsade anställningen krävs det att den anställde grovt åsidosätter sina skyldigheter gentemot arbetsgivaren. Det krävs alltså mycket för att kunna avskeda en anställd person, och detta är inte en möjlighet för dig från det jag kan utläsa i din fråga.

Sammanfattning
Om du kan avbryta personens anställning är beroende av vilken anställningsform som personen har. Om det är en provanställning kan du avbryta anställningen utan att ange grund, men behöver lämna meddelande om detta 2 veckor innan anställningen ska upphöra. Är det fråga om en tidsbegränsad anställning enligt avtal, upphör en sådan anställning som huvudregel när tiden för anställningsavtalet löper ut. Om det är avtalat om att anställningen kan upphöra i förtid, så krävs att uppsägningen av den anställde är sakligt grundad. Här kan en uppsägning på grund av arbetsbrist eventuellt bli aktuellt, men personen i fråga ska först få chans att bättra sig. Om det inte blir bättre, så behöver du även se till möjlighet att omplacera personen till andra arbetsuppgifter som denne med viss upplärning kan klara av. Ett annat sätt att avbryta anställningen är genom avsked, men det är inte aktuellt i din fråga.

Om det är så att personen fått en tillsvidareanställning så kan denna avbrytas genom uppsägning, eller avsked. För uppsägning krävs det samma premisser som vid tidsbegränsad anställning.

Eftersom jag inte vet vilken anställningsform personen har, kan jag inte svara klart och tydligt på din fråga om du kan avbryta anställningen. Är det en provanställning, ja. Om det är tidsbegränsad eller tillsvidareanställning bör du först prata med den anställde om situationen och om vad som krävs för den anställning som hen har fått hos dig. Sker ingen förbättring efter detta, bör du skriftligen meddela att hen behöver förbättra sig. Skulle ingen förbättring ske efter detta, ska du kolla efter möjligheter för personen att utföra andra arbetsuppgifter. Till sist kan det finnas anledning att säga upp personen om det inte går att lösa.


Jag hoppas att jag med detta kunnat besvara din fråga! Om du har fler funderingar så är du varmt välkommen att återkomma med dessa till oss på Lawline!

Vänligen,

Hilma Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1926)
2022-01-26 Vilken uppsägningstid gäller för en arbetstagare som vill säga upp sig?
2022-01-25 Fråga om uppsägning
2022-01-23 Kan man avstängas om man inte är vaccinerad mot covid?
2022-01-23 Är uppsägningen av mig giltig när verksamheten jag jobbat i övergår till en ny arbetsgivare?

Alla besvarade frågor (98657)