Anställd sägs upp trots lovats längre anställningstid på mail

FRÅGA
Hej,Har jobbat som vikarie sedan 10 augusti inom kommunen (en skola) som pedagog. Innan jag tackade ja till jobbet så var jag tydlig (har allt på mail) med att jag ville ha en garanti på minst ett år (TVÅ terminer) som garanti då jag hade ett annat jobberbjudande parallellt. Detta blev jag också lovad (också via mail) men att han kunde bara skriva anställningsavtal EN termin i taget och att jag "hade hans ord" på överenskommelsen.Nu återkommer han och berättar att pga sparkrav så kan han inte fortsätta erbjuda mig en tjänst, vilket innebär att jag alltså står utan jobb om drygt en månad. Att betänka är också att jag tackade nej till det andra jobberbjudandet (vilket också gett aningen mer betalt men inte lika roligt) och jag känner mig aningen frustrerad och besviken. Jag undrar om man som arbetsgivare får göra på detta sätt och om så inte är fallet, vad råder ni mig att göra?Tack på förhand!
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Vad har du för anställning?
Det verkar som att båda du och din arbetsgivare är överens om att din anställning utgör ett vikariat. Vikariat är en tillåten form av tidsbegränsad anställning enligt lagen om anställningsskydd (LAS) 5 § p 2.

Hur upphör ett vikariat?
Som huvudregel gäller att en tidsbegränsad anställning (exempelvis ett vikariat) inte kan sägas upp i förtid, LAS 4 § 2 st 2 m. Detta innebär att ingen av parterna har möjlighet att säga upp anställningen i förtid, varken du eller din arbetsgivare. Denna möjligheten finns inte ens för din arbetsgivare då det föreligger arbetsbrist på arbetsplatsen. Ur denna synvinkel utgör en tidsbegränsad anställning ett väldigt starkt anställningsskydd, under den period som är den är utsatt till.

Notera att det är möjligt att avtala om att en tidsbegränsad anställning ska kunna avbrytas i förtid. Om du och din arbetsgivare har avtalat om detta är alltså det en fullt giltig överenskommelse som gäller framför huvudregeln om att ett vikariat inte kan sägas upp i förtid.

Hur tillkommer ett anställningsavtal?
Anställningsavtalet brukar karakteriseras som ett konsensualavtal. Härmed avses att det för att avtal ska uppkomma är tillräckligt att parterna är överens. Någon särskild form krävs inte. Ett muntligt avtal är alltså tillräckligt. Det finns därmed som utgångspunkt inga hinder mot att se det du och din arbetsgivare kommit överens om på mail som just ett fullt giltigt anställningsavtal.

I ditt fall
Som jag tidigare nämnt så är ett vikariat en tillåten form av tidsbegränsad anställning.

Beroende på exakt vad som stod i mailet kan det tänkas att du och din arbetsgivare har (eftersom att du och din arbetsgivare på mail verkar ha) kommit överens om att din tidsbegränsade anställningen ska gälla under ett års tid. I så fall är detta ett fullt giltigt anställningsavtal som ni ingått. Som jag tidigare nämnde så finns inget krav på skriftlighet i detta avseende, så att det har ingåtts på mail saknar därför betydelse. Men återigen vill jag framhålla att det alltså beror på vad som verkligen framgått i er mailkorrespondens.

Att det skriftliga anställningsavtalet senare har kommit att ge uttryck för att din anställning bara avser en termin, dvs ett halvår, borde sakna betydelse. Däremot har det skriftliga anställningsavtalet betydelse på så sätt att det utgör ett bevis på vad ni kommit överens om. Men eftersom att du har den ursprungliga överenskommelsen på mail så borde du inte ha några problem med att visa att den tidsbegränsade anställningen var avsedd till att gälla ett år.

Som jag tidigare nämnde gäller att den tidsbegränsade anställningen inte får sägas upp i förtid (om inte detta avtalats mellan er). Så utgångspunkten är därför att du i så fall har rätt att stanna kvar i anställningen under det utsatta året, alldeles oavsett om din arbetsgivare drabbas av arbetsbrist eller av andra skäl behöver omorganisera sin verksamhet.

Observera
Såvitt jag vet har situationen du beskriver aldrig varit uppe för prövning hos Arbetsdomstolen, varför det inte går att säga med säkerhet hur utfallet skulle komma att bli om frågan hamnade på deras bord.

Det som kan tänkas anföras mot ovan nämnda ståndpunkt om att det är er mailkonversation som utgör det verkliga anställningsavtalet är att du faktiskt i efterhand skrivit på det skriftliga anställningsavtal, som ger uttryck för att den tidsbegränsade anställningen bara är avsedd till att gälla under en termin. Detta talar förstås för att du accepterat det som ges uttryck för i det skriftliga avtalet som avtalsvillkor för din anställning.

Värt att nämna i detta sammanhang också är att det är möjligt att det finns ett särskilt kollektivavtal som gäller för den skolan du arbetar på. Kanske kan det vara så att det finns specialregler om vikariat där som föreskriver något annat än det lagen ger uttryck för, eller andra regleringar som är väsentliga för detta fall.

Rekommendation
-Om det är så att du är fackligt ansluten så rekommenderar jag dig att i första hand vända dig till denna. Det är i så fall din fackliga organisations uppgift att driva denna fråga gentemot arbetsgivaren för din räkning.

-Är du inte fackligt ansluten men önskar driva vidare ärendet så rekommenderar jag dig att istället ta hjälp av någon som är juridiskt kunnig inom området, som kan hjälpa dig att driva ärendet. Lawlines Juristbyrå hjälper dig gärna med detta, gå i så fall in här.

-Önskar du slippa bråka och inte vill driva vidare ärendet vidare så är förstås ett alternativ för dig att acceptera det din arbetsgivare säger, och lämna anställningen när uppsägningstiden löpt ut.

-Lite beroende på hur utfallet i huvudfrågan blir så kan det också finnas en möjlighet för dig att kräva skadestånd från din arbetsgivare. Detta är då också något som antingen din fackliga organisation eller Lawlines Juristbyrå kan hjälpa dig med.

Hoppas att detta gav dig svar på din fråga.

All lycka till framöver!

Vänliga hälsningar,

Stina Jansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll